Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Obsługą programu Rodzina 500 Plus w zakresie wniosków o świadczenia wychowawcze składanych od 1 stycznia 2022 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych!!!

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

/źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-500-w-2021-r/

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RODZINA 500+

  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

  Świadcznia wychowawcze 500+

  Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę.

  Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe

  Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. r.ż.

  Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

  „Rodzina 500+” a inne świadczenia

  Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

  Rodziny po rozwodzie

  Jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu sprawują opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) – oboje, mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

  Jak otrzymać świadczenie?

  Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub w gminie. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką – w inny sposób wypłaty przewidziany w danej gminie.

  Kiedy wnioski?

  Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku – czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od października.

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku. 

  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.

  • Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

  Jeśli obecnie pobieram świadczenie wychowawcze, ile wniosków muszę złożyć?

  Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

  Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.)

  Na jaki okres zostanie przyznane świadczenie wychowawcze?

  Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

  Ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko

  Jedna ze zmian, którą wprowadza nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dotyczy rodziców nowonarodzonych dzieci. Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznacza brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. Od lipca 2019 r. rodzice będą mieli trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Zmiana ta dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

  Co w przypadku śmierci jednego z rodziców?

  Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmienia zasady dotyczące wypłaty świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców. Obecnie w przypadku śmierci rodzica, na którego wydano decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, z dniem śmierci prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu. Od 1 lipca 2019 r. możliwe będzie przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 roku.

  Pracownicy realizujący zadanie:

  Ewa Żyła
  Specjalista pracy socjalnej

  Agnieszka Mikołajczyk
  Starszy pracownik socjalny

  Roman Polak
  Inspektor

  Monika Wróbel
  Starszy referent

  tel. 33 877 15 54 w. 23

  Informacje dotyczące programu 500+

  Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Więcej informacji w poniższym linku:

  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

   Spoty reklamowe Rodzina 500+

   www.muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516

    Informacja 500+

    Przyjmowanie wniosków Programu „Rodzina 500 plus” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, przebiega sprawnie. Zainteresowanie mieszkańców Naszej Gminy z możliwością skorzystania ze świadczenia wychowawczego jest znaczne. Uruchomiono łącznie 9 stanowisk przyjmowania wniosków w różnych punktach, a mianowicie oprócz MOPS-u i Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim wnioski przyjmowane były we wszystkich szkołach na terenie gminy w wyznaczonych godzinach.    Do dnia 15 kwietnia 2016 roku wpłynęło ogółem 980 wniosków w tym 74 drogą elektoniczną. Sprawna organizacja pracy pozwala na to, że osoby zainteresowane są obsługiwane na bieżąco. Wśród osób, które pojawiły się w sprawie świadczenia wychowawczego w pierwszych dniach realizacji Programu Rodzina 500+, przeważająca ilość to te, które już korzystają z pomocy w postaci zasiłków rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego oraz osoby składające wnioski na drugie dziecko, w których nie obowiązuje kryterium dochodowe. Weryfikacja poprawności i kompletności wniosków w wymienionych przypadkach jest niemal błyskawiczna.

    Na dzień 15 kwietnia 2016r.z ilości przyjętych wniosków wynika, że uprawnionych do świadczenia wychowawczego jest 1675 dzieci.

    MOPS w Makowie Podhalańskim przygotowuje się już do pierwszych wypłaty świadczenia wychowawczego, które będą uruchomione 20 kwietnia 2016r. i systematycznie realizowane w zależności od wpływu z urzędu wojewódzkiego kolejnycch transz pieniędzy potrzebnych do wypłaty świadczeń.

     Program Rodzina 500+ Pierwsze wypłaty 500 plus na dziecko już od 20 kwietnia

     Trwa składanie wniosków do programu Rodzina 500+. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim od 1 kietnia 2016 roku przyjmuje wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego. Na dzień 7 kwietnia 2016 r. do godziny 13:00 wpłynęło 690 wniosków w tym 53 w formie elektronicznej. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności składania - niezależnie od tego, czy wniosek był złożony osobiście, czy elektronicznie. Kolejność rozpatrywania wniosków uzależniona będzie tylko od tego, czy dany wniosek jest kompletny. Wnioski niekompletne rozpatrywane będą dużej.
     Pierwsze wypłaty będą uruchomiane od 20 kwietnia i systematycznie realizowane. Żeby doszło do wypłaty, wniosek o świadczenie musi przejść pozytywną weryfikację w oparciu o którą wydana zostanie stosowna decyzja przyznająca świadczenie dla wnioskodawcy. Wnioski są na bieżąco weryfikowane oraz na bieżąco wprowadzone do systemu informatycznego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przypomina:

      

     Co zrobić, żeby otrzymać pieniądze z programu Rodzina 500 plus?

     Żeby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek – przez internet lub w formie papierowej. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego rodzica oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami (w praktyce przede wszystkim o dochodach), jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Wnioski można przesyłać i składać od 1 kwietnia br.

     Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od  1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

     Program „Rodzina 500 plus” określa, że rodzice będą otrzymywać, co miesiąc świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

     Kwota 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.

     Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli   w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

     Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

     Świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy  tj od 1-go kwietnia 2016r do 30 września 2017 r.

      

     Wanda Olejniczak Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

      MOPS w Makowie Podhalańskim informuje o przyjmowaniu wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program 500 plus).

      TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO PROGRAMU 500+

      Wnioski będą przyjmowane codziennie  od poniedziałku do piątku od 01 kwietnia 2016r.:

       

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1,

      34-220 Maków Podhalański w godzinach pracy Ośrodka

       

      Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański

      w godzinach pracy Urzędu

       Informacje dotyczące realizacji programu

       Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

       500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.

       Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

       Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

       W gminie Maków Podhalański  wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim osobiście.

       Wnioski będzie można przesyłać i składać od 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy  tj od 1-go kwietnia 2016r do 30 września 2017 r.

       Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

       Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

       Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

       Kolejne informacje na temat programu ,, Rodzina 500 plus’’ będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej MOPS

       Pobierz załącznik:

       MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

       Miejski Ośrodek Pomocy
       Społecznej w Makowie Podhalańskim

       ul. Rynek 11
       34-220 Maków Podhalański

       Telefon: (33) 8771 554
       Fax: (33) 8773 513
       Dni powszednie: 7.15 - 15.15

       Telefon interwencyjny 33 447 28 87

       Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.