Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

BON ENERGETYCZNY 2024

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o wypłatę bonu energetycznego,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie – do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: 
  • oświadczenia wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • w formie elektronicznej autoryzującej wnioskodawcę dopuszczonej w postępowaniu administracyjnym (opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym), za pośrednictwem Portalu ePUAPhttps://epuap.gov.pl 

Jako pismo ogólne do podmiotu publicznego wybierając skrzynkę nadawczą ePUAP: mopsmakow

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 11 – w dniach i godzinach przyjmowania interesantów
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański

Termin i sposób załatwiania

Termin składania wniosku: od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Postępowanie kończy się wydaniem informacji o przyznaniu bonu energetycznego, która jest przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.
W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej, informację można odebrać przy ul. Rynek 11.
Odmowa przyznania bonu energetycznego, korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego, uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Inne informacje

Bon energetyczny jest świadczeniem jednorazowym i przysługuje jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Formularz wniosku dostępny w MOPS przy ul. Rynek 11 (po opublikowaniu wzoru przez ministra właściwego do spraw energii)

Wypłata dodatku nastąpi jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2024 r. 

Wysokości bonu energetycznego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe - 300 lub 600 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe - 400 lub 800 zł* 
 • gospodarstwo 4-5 osobowe - 500 zł lub 1000 zł* 
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 600 zł lub 1200 zł*

Podwyższona kwota bonu energetycznego przysługuje gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu, w przypadku wpisania lub zgłoszenia po raz pierwszy. 

W przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę” tj. świadczenie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten wypłacany jest osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Należy pamiętać o wpisaniu w druku wniosku adresu poczty elektronicznej – na ten adres będzie wysłana informacja o przyznaniu bonu energetycznego.

Opracowano na podstawie:

https://www.gov.pl/web/premier/zamrozenie-cen-energii-i-bon-energetyczny

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.