Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzących



Biuletyn informacji publicznej

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności - Grażyna Wróbel

Kontakt:

telefon: 33 877 1554

email: mops@makow-podhalanski.pl

adres: 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1

Do zadań koordynatora należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, zgodnie z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • przedstawianie Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizacji zadań.

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Deklaracja dostępności

  strony internetowej http://www.mops-makowpodhalanski.pl/


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mops-makowpodhalanski.pl/

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

   

  Status pod względem zgodności z ustawą


  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

  Treści niedostępne

  Pomimo wielu starań i pracy, zamieszczone na stronie internetowej informacje w różnej postaci: artykuły lub załączniki mogą być niedostępne lub niezgodne cyfrowo w całości lub części z następujących przyczyn:

  • publikacja treści miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, ponadto;
  • niektóre treści, które nie zostały wytworzone lub nie zostały nabyte przez właściciela przedmiotowej strony internetowej (pochodzą z różnych źródeł) lub których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymagało by modyfikacji, do których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim nie jest uprawniony,
  • ich struktura nie daje możliwości integracji lub ingerencji w treść,
  • niektóre skanowane dokumenty nie posiadają warstwy tekstowej,
  • niektóre treści nie posiadają opisów alternatywnych,
  • niektóre treści redaktorskie lub dokumenty posiadają niepoprawnie wyedytowana warstwę tekstową, tj. niezgodną z zasadami formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich".

   

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe


  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

  • Dominikiem Mikołajczykiem
  • E-mail: informatyk.mops@makow-podhalanski.pl
  • Telefon: 338771554

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   

  Skargi i odwołania


  Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
  • Adres: ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański
  • Poczta elektroniczna: mops@makow-podhalanski.pl

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

   

  Dostępność architektoniczna


  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim znajduje się na II piętrze Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim
  • Podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku
  • Poręcze przy schodach wejściowych do budynku
  • Brak progów
  • Ciągi komunikacyjne odpowiedniej szerokości
  • Szerokie Drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózków inwalidzkich
  • Możliwość wejścia z psem przewodnikiem
  • Oświetlenie wejścia do Ośrodka
  • Informacja nt. rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna)
  • Możliwość bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na numer 338771554 lub pocztą elektroniczną na adres: mops@makow-podhalanski.pl, co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem.

   

  Informacje dodatkowe


  Ułatwienia

  Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej,
  • możliwość włączenia/wyłączenia podwyższonego kontrastu,
  • możliwość powiększenia/zmniejszenia wielkości liter na stronie.

   

  Inne informacje i oświadczenia


  Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na jak najwyższym poziomie, a stwierdzane bariery w dostępności cyfrowej były niezwłocznie usuwane/korygowane.

   

  Aplikacje mobilne


  Brak aplikacji mobilnych

   MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

   Miejski Ośrodek Pomocy
   Społecznej w Makowie Podhalańskim

   ul. Rynek 11
   34-220 Maków Podhalański

   Telefon: (33) 8771 554
   Fax: (33) 8773 513
   Dni powszednie: 7.15 - 15.15

   Telefon interwencyjny 33 447 28 87

   Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.