Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Pomoc społeczna

 

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom zwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Nr telefonu: /33/ 8771 554

Nr fax: /33/ 8773 513

Miejsce pracy poszczególnych pracowników z podziałem na teren pracy:

 

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

 

 

 

Zespół Pracy Socjalnej i Usług

 

 

Nr rejonu opiekuńczego

 

Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

 

Telefony służbowe

 

Agnieszka Krzak Owsianka

pracownik socjalny

 

1,2

Białka

Juszczyn

Kojszówka

ZOD Maków Podhalański

 

694 952 307

Maciej Nawara

pracownik socjalny

2 Maków Podhalański 694 951 663

 

Katarzyna Pieczara

starszy pracownik socjalny

 

2,3

Grzechynia

Żarnówka

Wieprzec

ZOL Maków Podhalański

 

694 999 182

Lucyna Dadaniak

asystent rodziny

1,2,3

Gmina

Maków Podhalański

694 951 826

 

 

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

Zespół Pracowników Socjalnych ds.Świadczeń

 

 

Nr rejonu opiekuńczego

 

Wyznaczone tereny rejonu opiekuńczego

 

Telefony służbowe

Monika Marek

pracownik socjalny

 

2

Maków Podhalański I

BO - 1 kontakt

694 951 778

Ewelina Kołodziej

specjalista pracy socjalnej

1

 

Białka,

Dodatki mieszkaniowe, stypendia, DPS-y

 

694 951 818

Grażyna Wróbel

specjalista pracy socjalnej

 

1,3

Grzechynia

Żarnówka

Juszczyn

Kojszówka

Wieprzec

694 999 197

Monika Koper / Monika Wróbel

pracownicy socjalni

         1,2,3

Maków Podhalański II,

CAS, Dożywianie w szkołach

694 951 818

 

gdzie:

 1.  - Białka; Juszczyn, Kojszówka
 2.  - Maków Podhalański
 3.  - Grzechynia, Żarnówka, Wieprzec

 

  ZMIANA !!!!

  NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ

  Dnia 01 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

   

  Tym samym od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszą one:

  dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł z dotychczasowego 701 zł;

  dla osoby w rodzinie – 600 zł z dotychczasowego 528 zł;

  maksymalna kwotę zasiłku stałego – będzie wynosić 719 zł z dotychczasowego 645 zł;
  kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 345 zł z dotychczasowego 308 zł.

   PROJEKT SOCJALNY - 2021 r.

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje w 2021 roku projekt socjalny pod nazwą „PoMoc=wiedza i wsparcie” współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w którym wybrane obszary rozwoju pomocy społecznej zostały objęte wsparciem. Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego 2021 do listopada 2021 roku.
    

   Istotą projektu socjalnego są działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin oraz grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

   W ramach zaplanowanych form wsparcia mających również na celu rozwój, a także wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin dostępna jest następująca oferta obejmująca:

   Specjalistyczne wsparcie psychologiczne (zakres konsultacji: problemy związane
   z funkcjonowaniem rodziny, dysfunkcji w rodzinie, problemami zdrowotnymi, bezrobociem, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą, konfliktami w rodzinie, przemocą domową, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także osobom będącym w kryzysach psychicznych oraz ich rodzinom), pedagogiczne (zakres konsultacji: porady dotyczące prawidłowych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, właściwej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, trudności wychowawczych oraz związanych z funkcjonowaniem
   w środowisku domowym, szkolnym, grupie rówieśniczej) i prawne (zakres konsultacji: uzyskanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego, sprawy ZUS, orzecznictwa, zabezpieczenia alimentacyjnego czy ochrony praw lokatorów), a także terapia rodzinna (indywidualna i grupowa), grupa wsparcia aktywizująco – motywująca dla osób
   z problemem alkoholowym, grupa wsparcia aktywizująco – motywująca dla kobiet oraz wsparcie rodzinne w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez przeprowadzenie praktycznego instruktarzu dla faktycznych opiekunów w domu osoby niepełnosprawnej- zależnej.    

   Projekt „PoMoc = wiedza i wsparcie” zakłada także podniesienie jakości działania Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych w tym szkoleń wewnętrznych zatrudnionej w nim kadry.

   WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 46 201 ZŁ

   CAŁKOWTY KOSZT ZADANIA: 57 751 ZŁ

    MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

    Miejski Ośrodek Pomocy
    Społecznej w Makowie Podhalańskim

    ul. Rynek 11
    34-220 Maków Podhalański

    Telefon: (33) 8771 554
    Fax: (33) 8773 513
    Dni powszednie: 7.15 - 15.15

    Telefon interwencyjny 33 447 28 87

    Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.