Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie - użyteczne

Podstawa prawna

Prace społecznie użyteczne działają na podstawie przepisów:

art. 73 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2023 roku poz. 735 z późn.zm.), § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. 2017, poz. 2447),

Czym są prace społecznie - użyteczne ?

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego - jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Urzędu Pracy, zwane dalej osobami uprawnionymi.


Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w:

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej
organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych
instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celach maksymalizacji zysku

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem prac w godzinach nocnych.

Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niżej niż 8,10 zł za godzinę - 60% tej kwoty pochodzi z Funduszu Pracy, 40% wydatków ponosi Gmina. Świadczenie to podlega waloryzacji, nie jest ono opodatkowane.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).

Do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej  według listy sporządzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Makowie Podhalańskim.

Pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą bezrobotną na podstawie skierowania starosty (urzędu pracy) nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Dwie strony (podmiot i osoba bezrobotna) mają wobec siebie zobowiązania, wyrażające się między innymi:

Zobowiązania gminy lub podmiotu

- stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,   
- uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
- pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
- zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobowiązania osoby bezrobotnej

zobowiązanie wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,
zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Za nie stawienie się do pracy lub naruszenie porządku w miejscu pracy podopieczny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego co za tym idzie nie może wykonywać w tym czasie prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, spełniają rolę pomocową, oraz kształtują postawy i przywracają zdolność pełnienia ról społecznych i zawodowych.

Stwarzają warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.

Ponadto mają za zadanie zdyscyplinowanie osób bezrobotnych - odmowa pracy na rzecz gminy może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia pewnych rodzajów wsparcia z pomocy społecznej.

  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

  Miejski Ośrodek Pomocy
  Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Rynek 11
  34-220 Maków Podhalański

  Telefon: (33) 8771 554
  Fax: (33) 8773 513
  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.