Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

SZKOLENIA/KURSY - 2021 R.

Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

W ramach projektu „Pespektywy”, w bieżącym roku po raz pierwszy została utworzona Grupa Wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Spotkania odbywały się od kwietnia do lipca 2021 r. na terenie  Makowa Podhalańskiego. Uczestnicy chętnie i systematycznie uczestniczyli w zajęciach.

Działalność grupy wsparcia miała na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, naukę nowych umiejętności społecznych, zwiększenie wiary we własne możliwości, podniesienie samooceny, naukę pokonywania barier w codziennym życiu, zapoznanie z możliwościami uzyskania wsparcia od instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Beneficjenci chętnie brali udział we spotkaniach i wykazywali się własną inicjatywą podczas ich organizacji. Przełamali bariery tkwiące w kontakcie z innymi. Uczestnictwo w Grupie Wsparcia umożliwiło niepełnosprawnym nawiązanie nowych kontaktów i integrację ze środowiskiem lokalnym.

Ciepła i rodzinna atmosfera panująca na spotkaniach potwierdziła trafność naszego działania.

 

Szkolenie z zakresu Pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniach 23 i 27 kwietnia 2021 r. w OKZ w Suchej Beskidzkiej, w ramach Projektu „Perspektywy” beneficjenci uczestniczyli w zorganizowanym dla nich podstawowym kursie pierwszej pomocy.

Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z zasadami udzielania podstawowej pierwszej pomocy. Uczestnicy projektu po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymali stosowne zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

 

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniach 11-13.08.2021r. w ramach projektu Perspektywy odbyło się Szkolenie z zakresu preciwdziałania przemocy w rodzinie-. W szkoleniu tym wzięło udział 16 uczestników projektu Perspektywy.

 W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 11-13 sierpnia 2020 r. odbyło się "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla 16 uczestników projektu.

                Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z tematyką dotyczącą przemocy, toksycznych relacji międzyludzkich, problematyki współuzależnienia oraz metod rozpoznawania i reagowania na przemoc. Na szkoleniu uczestnicy uzyskali wiedzę dotyczącą możliwości uzyskania pomocy oraz rodzajach instytucji oferujących pomoc dla osób pokrzywdzonych, przepisów prawnych regulujących kwestię przemocy. Udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistę z zakresu mediacji pozwolił uczestnikom na uświadomienie sobie   kwestii stosowania przemocy zarówno ze strony sprawcy, jak i ofiary oraz jak należy chronić siebie i członków rodziny przed stosowaniem przemocy. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a także mieli zapewniony cattering, otrzymali zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu "Przeciwdziałenie przemocy w rodzinie".

 

Indywidualne doradztwo psychologiczne

Po raz kolejny  w 2021 roku w ramach projektu „Perspektywy” uczestnicy mieli możliwość skorzystania z nieodpłatnych indywidualnych spotkań z psychologiem w zakresie aktywizacji społecznej.
Uczestnicy projektu mogli  liczyć na wsparcie oraz poradę specjalisty w zależności od indywidualnej sytuacji oraz potrzeb. Indywidualne konsultacje z psychologiem przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rozwijania umiejętności kontrolowania emocji i zachowania oraz wzmacnianie podstawowych kompetencji społecznych. W ramach indywidualnej pomocy psychologicznej uczestnicy projektu korzystali z konsultacji i doradztwa psychologicznego, rozmów na temat osobistych aktualnych trudności. Udzielanie indywidualnych porad   polegało     również    na udoskonalaniu    takich     umiejętności jak: asertywność, komunikowanie się z innymi, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem. W zależności od potrzeb podejmowane są takie tematy jak: poczucie własnej wartości, kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych itp.

Ilość godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem była dostosowywana do potrzeb każdego uczestnika, potrzeby indywidualnych spotkań uzależnione były od problemów z jakimi dany uczestnik się borykał, potrzebował wsparcia specjalisty w jego zniwelowaniu, zmniejszeniu lub rozwiązaniu.

 

Trening Kompetencji rodzicielskich

W ramach projektu „Perspektywy”  w dniach  24-25 marca 2021 odbył się trening kompetencji rodzicielskich. Wzięło w nim udział 5 uczestników projektu.
 
Wychowanie dzieci stawia przed rodzicami nieustannie nowe wyzwania. W zależności od wieku dziecka, jego cech indywidualnych oraz etapu rozwoju, warto wiedzieć, w jaki sposób komunikować się, aby komunikacja ta była owocna, a relacja rodzic-dziecko pełna miłości i zrozumienia.

Podczas treningu uczestnicy mieli szansę skonfrontować swoje myślenie na temat wychowania i szlifować nowe kompetencje z tego zakresu.

 

Trening kompetencji społecznych z elementami wizażu

W dniach od 17 do 19 maja  2021 r.  w ramach projektu „Perspektywy „zostało zrealizowane szkolenie z zakresu  treningu kompetencji społecznych z elementami wizażu. Wzięło w nim udział 13 uczestników

Podczas treningu prowadząca poruszała temat emocji, czym są emocje i jak możemy je wykorzystywać; czym są potrzeby i po co są realizowane; kanały komunikacji oraz zalety stosowania komunikacji bezsłownej.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych ma na celu podniesienie wiary w siebie i we własne możliwości, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdobycie pewności siebie oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Deficyt umiejętności społecznych powoduje bowiem często trudności z codziennymi sytuacjami społecznymi i interpersonalnymi, które mogą skutkować z kolei złymi wyborami życiowymi.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy Projektu podczas treningów mieli zapewnione materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Ponadto w trakcie treningów wszyscy Uczestnicy Projektu mieli zapewniony poczęstunek.

Zdobyte podczas warsztatów umiejętności społeczne będą bardzo przydatne w codziennych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. Spotkanie miało pozytywny oddźwięk. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym.

 

 

Grupowe warsztaty profilaktyczne

W ramach projektu pn „Perspektywy” w dniach od 20.05.2021 r. do 27.05.2021 r. dla uczestników projektu zorganizowano szkolenie w formie wyjazdowej. Uczestnicy projektu wraz z dziećmi  pojechali na 7 dni do pięknej miejscowości Dźwirzyno położonej nad samym morzem. Podczas pobytu beneficjenci projektu uczestniczyli  w szkoleniu związanym z profilktyką zdrowotną. Dzieci w tym czasie miały zapewnioną opiekę opiekunów.

Uczestnikom przez cały czas wyjazdu towarzyszyła słoneczna pogoda. Popołudniami rodzice wraz ze swoimi pociechami aktywnie spędzali wolny czas ciesząc się pięknymi widokami polskiego morza oraz urokliwego miasteczka. Podczas całego pobytu panowała miła i serdeczna atmosfera sprzyjająca integracji rodziców i dzieci.

Kurs prawa jazdy kat B

W ramach projektu „Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 2021 roku 4 uczestników projektu wzięło udział w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs prawa jazdy realizowany był przez Ośrodek Kształcenia Kierowców LUZIK  Michał Cygan. Podczas kursu uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu teorii aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz praktyki nauki jazdy samochodem osobowym. Po zakończeniu kursu prawa jazdy kat. B uczestnicy projektu przystąpili indywidualnie do egzaminu teoretycznego w formie testów sprawdzających wiedzę z przepisów ruchu drogowego oraz egzaminu praktycznego w formie jazdy na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

 

ECDL

Kurs informatyczny EDCL BASE realizowany w ramach projektu „Perspektywy” działanie 9.1 Aktywna integracja – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu uczestniczyły 2 osoby.

Zakres tematyczny kursu informatycznego ECDL obejmował: podstawy pracy z komputerem (w wymiarze 10 godzin), podstawy pracy w sieci (w wymiarze 20 godzin), celem kursu było przygotowanie do egzaminu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w ramach którego uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami min. oprogramowania i licencjonowania; ustawień komputera, pojęciami plików i folderów, dokumentów i formatowania; konfiguracja oprogramowania; sieć komputerowa, LAN; Internet; adresy IP, usługa WWW,URL, protokoły HTTP, HTTPS; przeglądarki internetowe; szyfrowanie danych; uwierzytelnianie; bezpieczeństwo danych; podcasty; poczta elektroniczna i inne.

Uczestnicy kursu, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin otrzymali Certyfikaty ECDL PROFILE potwierdzające ukończenie modułu podstaw pracy w komputerem. W ramach kursu komputerowego uczestnicy mieli zapewniony catering, a także materiały szkoleniowe.

 

Indywidualne doradztwo zawodowe

W 2021r. w ramach aktywizacji zawodowej projektu „Perspektywy” odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Celem indywidualnego poradnictwa zawodowego było poznanie przez uczestników ich predyspozycji zawodowych, ukierunkowanie do odpowiedniego rodzaju pracy lub szkolenia oraz zaplanowania ścieżki kariery zawodowej. Celem doradztwa jest również udzielanie uczestnikom projektu pomocy w rozwiązywaniu konkretnego problemu zawodowego, który może dotyczyć trudności związanych z odnalezieniem się na rynku pracy. W ramach udziału w projekcie wsparcie uzyskało 7  uczestników projektu.

 

KURSY ZAWODOWE

 

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

Jeden z uczestników  projektu  Perspektywy przystąpił do kursu z zakresu  obsługi koparko-ładowarki. Zajęcia prowadzone były pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów na co dzień szkolących w zawodzie operatora koparko-ładowarki. Uczestnik  podczas intensywnego cyklu szkoleń, poznał teoretyczne i praktyczne zasady pracy koparko-ładowarek. Część godzin kursu poświęcone była na zajęcia teoretyczne, podczas których beneficjent  zgłębił wiedzę z zakresu użytkowania eksploatacyjnego urządzeń, budowy silników spalinowych, budowy koparko-ładowarek. Kolejny blok szkoleń przybliżył wiedzę z zakresu przedmiotów takich jak elementy hydrauliki, podstawami elektrotechniki, technologia robót koparko-ładowarki. Obowiązkowym elementem kursu były również zajęcia z bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwiające uczestnikowi poznanie zasad bezpiecznej pracy na koparko-ładowarkach. Po treningu teoretycznym, plan zajęć objął szkolenia praktyczne, gdzie uczestnik mógł bezpośrednio na urządzeniach przećwiczyć uzyskane umiejętności i wiedzę. Po odbyciu wszystkich warsztatów, oraz zaliczeniu egzaminu końcowego, uczestnik otrzymał zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje i uprawnienia do pracy na koparko-ładowarkach.

 

 

KURS MAGAZYNIER – SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ

„Kurs magazynier - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

W ramach projektu „Perspektywy” odbył się kolejny kurs  tym razem przygotowujący do podjęcia pracy w zawodzie sprzedawcy- magazyniera. W ramach szkolenia pięć uczestniczek projektu zaznajomiło sie z podstawowymi obowiązkami i zasadami wynikającymi z pracy na w/w stanowisku, technikami sprzedaży oraz zagadnieniami dotyczącymi obsługi klienta. Po części teoretycznej wszystkie osoby uczestniczyły w praktycznej nauce dotyczącej sprzedaży i pracy na kasach fiskalnych. Pozytywnie zdany egzamin został nagrodzony otrzymaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Inne kursy zawodowe

KURS SEKRETARSKO- ASYSTENCKI- 1 uczestnik projektu

KURS OCHRONY MIENIA1-  uczestnik projektu

KURS DOGOTERAPII- 1 uczestnik projektu

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.20.1.2021

     

  Maków Podhalański, 15 lipca 2021r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

   

  Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/877 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu  przeciwdziałania przemocy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.17.1.2021

      Maków Podhalański, 19 kwietnia 2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

   

  Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/877 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników socjalnych realizujących projekt Perspektywy w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 35113400-3) – Odzież ochronna i zabezpieczająca.

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup środków ochrony osobistej /załącznik nr 1/ dla pracowników socjalnych realizujących projekt Perspektywy. Podane w załączniku ilości są ilościami minimalnymi.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie składanego przez Zamawiającego zamówienia, w terminie do trzech dni od daty złożenia zamówienia, w godzinach 715 – 1515, od poniedziałku do piątku do siedziby Zamawiającego.
  • Wielkość dostaw będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.
  • Oferowane środki ochrony osobistej muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego użytkowania.
  • Oferent będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, władnym środkiem transportu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.
  • Zakupione środki ochrony osobistej muszą być dobrej jakości. W przypadku stwierdzenia wad produktu Oferent zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na nowy.

  Konkurs

  Zarządzenie Nr 0050.545.2021
  Burmistrza Makowa Podhalańskiego
  z dnia 7 kwietnia 2021 r.

  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański
  w 2021 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
  zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.
  zm.), oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
  U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),

  zarządzam, co następuje:
  §1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2021 roku w zakresie
  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
  społecznym.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym
  konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą „Aktywizacja zawodowa uczestników projektu
  realizowanego przez Gminę Maków Podhalański – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie
  Podhalańskim pod nazwą „Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś. priorytetowa IX. Działalnie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.”, w terminie
  do dnia 20 kwietnia 2021 r.
  4. Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na członków Komisji Konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do
  niniejszego Zarządzenia.

  §2

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  w Makowie Podhalańskim, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
  ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim oraz na stronie internetowej Miejskiego
  Ośrodka Pomocy Społecznej.

  §3

  Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Burmistrz Makowa Podhalańskiego
  /-/Paweł Sala

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.15.1.2021

      Maków Podhalański, 31 marca 2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

   

  Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/877 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Prowadzenie grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80570000-0) - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

  W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące wsparcia dla uczestników projektu.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby projektu „Perspektywy”.
  2. Zamówienie obejmuje:
  • Prowadzenie grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
  • Maksymalna liczba osób będzie wynosić 16 (w podziale na dwie grupy).
  • Liczba godzin 46. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin prowadzenia grup wsparcia.
  • Spotkania grup wsparcia będą odbywać się na terenie miasta Maków Podhalański.
  • Termin realizacji: kwiecień2021 – lipiec2021 szczegółowy harmonogram realizacjizadania będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji usługi przy czym dokładne terminy i godziny muszą byćdopasowane do potrzeb i możliwości UP.
  • Podstawowe cele zajęć:

  Spotkania grupy będą miały charakter samopomocowy, uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania pomocy i wsparcia, podzielenia się problemami z osobami będącymi w podobnej sytuacji.

  1. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
  • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
  • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
  • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
  • zaplecze socjalne i sanitarnedostępne dla osób z niepełnosprawnością (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
  • sala posiada dostęp do internetu.
  • prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu grupy wsparcia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć po zakończeniu wsparcia;
  • zapewnienia trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu doradztwazbieżnego z przedmiotem zamówienia.

   

  UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE ZAJĘĆ AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19

   

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.14.1.2021

      Maków Podhalański, 31 marca 2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

   

  Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/877 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

  W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia przez uczestników wiedzy z zakresy pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej na potrzeby projektu „Perspektywy”.
  2. Zamówienie obejmuje:

  Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - liczba godzin kursu 8 h:

  • Szkolenie na terenie miasta Maków Podhalański.
  • Termin realizacji: kwiecień2021 – czerwiec2021 szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony na etapie realizacji umowy przy czymdokładne terminy i godziny będą dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
  • Liczba osób: max. 31 osób, tj. 2 grupy.
  • Liczba godzin: 2 grupyx 8 godzin = 16 godzin, przy czym przez godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną trwająca 45 minut.
  • W ciągu jednego dnia szkoleniowego może być zrealizowane od 6 do 8 godzin dydaktycznych.
  • Zapewnienie sali po stronie wykonawcy na terenie gminy MakówPodhalański w obrębie 3 km od centrum w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.
  • Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
  • Ocenę i zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
  • Ocenę ilości i stanu poszkodowanych,
  • Wezwanie pomocy (przekazanie jak najpełniejszej wiedzy o stanie poszkodowanego)
  • Udzielanie pomocy do czasu przybycia pomocy medycznej:
  • pacjent nieprzytomny z zachowanym krążeniem i oddychaniem; pozycja boczna ustalona,
  • nieprzytomny z zaburzeniami oddychania lub krążenia, podstawowe podtrzymanie życia ABC resuscytacji krążeniowo - oddechowej wg najnowszych standardów (w tym obsługa defibrylatora),
  • postępowanie przy ataku serca, astmie, padaczce, niedocukrzeniu,
  • postępowanie w przypadku urazów - klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, kości, krwotokach, oparzeniach (ze szczególnym uwzględnieniem oparzeń chemicznych) i odmrożeniach, we wstrząsie i w ciężkich urazach ciała (np. amputacja)
  • postępowanie przy zadławieniu,
  • postępowanie w przypadku porażenia prądem,
  • ewakuacja poszkodowanych,
  • apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.
  1. Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 2 lit. c ilości osób są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może zmniejszyć liczbę osób wgrupie.
  2. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
  • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
  • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników,
  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
  • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością,
  • zaplecze socjalne i sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością(w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny),
  • sala posiada dostęp do internetu.
  • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu kursu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzającego ukończenie kursu (max. do 7 dni po ukończeniu kursu)
  • zapewnienia trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia,
  • zapewnienia materiałów szkoleniowych w postaci: podręczników, skryptów i innych niezbędnych do efektywnej nauki. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Materiały powinny zostać dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie uczestników plus jeden komplet dla Zamawiającego do celów kontrolnych.
  • zapewnienie przerwy kawowej ciągłej dla maksymalnie 31 osób w ilości odpowiadającej liczebności danej grupy każdym dniu spotkania, która obejmować będzie minimum:

  ➢ kawę rozpuszczalną i parzoną do samodzielnego zaparzenia (bez ograniczeń),

  ➢ herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, w tym co najmniej: jeden rodzaj herbaty czarnej, jeden rodzaj herbaty owocowej i jeden rodzaj herbaty zielonej (bez ograniczeń),

  ➢ gorącą wodę do herbaty/kawy (bez ograniczeń),

  ➢ dodatki do napojów ciepłych: cukier, słodzik, mleko do kawy (min. 2 rodzaje, w tym jedno bez laktozy), cytryna, (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania).

  ➢ wodę niegazowaną i gazowaną, podawaną w butelkach szklanych lub plastikowych o pojemności nie większej niż 500 ml lub w dzbankach (min. 500 ml na osobę),

  ➢ wybór ciastek deserowych (co najmniej 150 g na osobę),

  ➢ wybór przekąsek słonych (co najmniej 150 g na osobę),

  ➢ kanapki lub tartinki minimum 2 sztuki na osobę.

  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby w trakcie trwania spotkania  (przerwy kawowej) uczestnicy mieli ciągły dostęp do napojów zimnych oraz gorących.

   

  UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.10.2.2021

      Maków Podhalański, 12 marca 2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

   

  Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/877 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych wraz z elementami wizażu i autoprezentacji w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

  W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia przez uczestników kompetencji społecznych. Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia z zakresu kompetencji społecznych wraz z elementami wizażu i autoprezentacji na potrzeby projektu „Perspektywy”.
  2. Zamówienie obejmuje:

  Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych  - liczba godzin kursu 24h:

  • Szkolenie na terenie miasta Maków Podhalański;
  • Termin realizacji: marzec 2021 – czerwiec 2021 harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony na etapie realizacji usługi przy czym dokładne terminy i godziny będą dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
  • Liczba osób: max. 13 osób, tj. 1 grupa.
  • Liczba godzin: 1 grupax 24 godzin = 24 godziny, przy czym przez godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną trwająca 45 minut;
  • W ciągu jednego dnia szkoleniowego może być zrealizowane od 6 do 8 godzin dydaktycznych.
  • Zapewnienie sali po stronie wykonawcy na terenie gminy MakówPodhalański w obrębie 3 km od centrum, w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.
  • Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
  • budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości,
  • określanie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom,
  • umiejętność uważnego słuchania,
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • panowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja,
  • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów,
  • kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu,
  • gospodarowanie własnym czasem
  • gospodarowanie budżetem domowym.
  • podstawy wizażu – makijaż, fryzura, stylizacja, itp.
  • autoprezentacja – skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna, budowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby i odpowiednich relacji z rozmówcami, itp.

  Ćwiczenia z zakresu wizażu i autoprezentacji muszą zajmować co najmniej 1/3 czasu całego szkolenia.

  1. Zamawiający zastrzega, iż podana w ust. 2 lit. c ilość osób jest ilością maksymalną i Zamawiający może zmniejszyćliczbę osób danej grupy.
  2. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
  • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
  • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
  • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
  • zaplecze socjalne i sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
  • sala posiada dostęp do internetu.
  • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzającego ukończenie kursu (max. do 7 dni po ukończeniu kursu);
  • zapewni trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia;
  • zapewnieni materiały szkoleniowe w postaci: podręczników, skryptów i innych niezbędnych do efektywnej nauki. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Materiały powinny zostać dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie uczestników plus jeden komplet dla Zamawiającego do celów kontrolnych;
  • zapewni przerwę kawową ciągłą dla maksymalnie 13 osób w ilości odpowiadającej liczebności danej grupy każdym dniu spotkania, która obejmować będzie minimum:

  ➢ kawę rozpuszczalną i parzoną do samodzielnego zaparzenia (bez ograniczeń),

  ➢ herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, w tym co najmniej: jeden rodzaj herbaty czarnej, jeden rodzaj herbaty owocowej i jeden rodzaj herbaty zielonej (bez ograniczeń),

  ➢ gorącą wodę do herbaty/kawy (bez ograniczeń),

  ➢ dodatki do napojów ciepłych: cukier, słodzik, mleko do kawy (min. 2 rodzaje, w tym jedno bez laktozy), cytryna, (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania).

  ➢ wodę niegazowaną i gazowaną, podawaną w butelkach szklanych lub plastikowych o pojemności nie większej niż 500 ml lub w dzbankach (min. 500 ml na osobę),

  ➢ wybór ciastek deserowych (co najmniej 150 g na osobę),

  ➢ wybór przekąsek słonych (co najmniej 150 g na osobę),

  ➢ kanapki lub tartinki minimum 2 sztuki na osobę.

  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby w trakcie trwania spotkania (przerwy kawowej), uczestnicy mieli ciągły dostęp do napojów zimnych oraz gorących.

  UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.12.1.2021

      Maków Podhalański, 12 luty 2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

   

  Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zwany  w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/877 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia z zakresu kompetencji  rodzicielskich  na potrzeby projektu „Perspektywy”. W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia przez uczestników kompetencji rodzicielskich. Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Zamówienie obejmuje Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich- liczba godzin kursu 16h.
  2. Szkolenie na terenie miasta Maków Podhalański.
  3. Termin realizacji: marzec2021 – czerwiec2021 szczegółowy harmonogram realizacji zostanie ustalony na etapie realizacji umowy przy czymdokładne terminy i godziny będą dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
  4. Liczba osób: max. 5 osób tj. 1 grupa.
  5. Liczba godzin: 1 grupax 16 godziny = 16 godziny, przy czym przez godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną trwająca 45 minut.
  6. W ciągu jednego dnia szkoleniowego może być zrealizowane od 6 do 8 godzin dydaktycznych.
  7. Zapewnienie sali po stronie wykonawcy na terenie gminy MakówPodhalański w obrębie 3 km od centrum, w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.
  8. Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
  • Obecność rodzica w życiu dziecka;
  • Umiejętność zachęcania dziecka do współpracy, bez konieczności stosowania kar i przymusu;
  • Budowanie pozytywnej więzi z dzieckiem;
  • Komunikowanie się w sposób, który nie blokuje dziecka;
  • Umiejętność aktywnego słuchania;
  • Umiejętność organizowania czasu;
  • Umiejętność adekwatnego zaspokajania potrzeb;
  1. Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 2 ilości osób są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może zmniejszyć liczbę osób wgrupie.
  2. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
  • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
  • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
  • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
  • zaplecze socjalne i sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością(w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
  • sala posiada dostęp do internetu.
  • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu kursu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzającego ukończenie kursu (max. do 7 dni po ukończeniu kursu)
  • zapewnienia trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia.
  • zapewnienia materiałów szkoleniowych w postaci: podręczników, skryptów i innych niezbędnych do efektywnej nauki. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Materiały powinny zostać dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie uczestników plus jeden komplet dla Zamawiającego do celów kontrolnych.
  • zapewnienie przerwy kawowej ciągłej dla maksymalnie 5 osób w ilości odpowiadającej liczebności danej grupy każdym dniu spotkania, która obejmować będzie minimum:

  ➢kawę rozpuszczalną i parzoną do samodzielnego zaparzenia (bez ograniczeń),

  ➢herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, w tym co najmniej: jeden rodzaj herbaty czarnej, jeden rodzaj herbaty owocowej i jeden rodzaj herbaty zielonej (bez ograniczeń),

  ➢gorącą wodę do herbaty/kawy (bez ograniczeń),

  ➢dodatki do napojów ciepłych: cukier, słodzik, mleko do kawy (min. 2 rodzaje, w tym jedno bez laktozy), cytryna, (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),

  ➢wodę niegazowaną i gazowaną, podawaną w butelkach szklanych lub plastikowych o pojemności nie większej niż 500 ml lub w dzbankach (min. 500 ml na osobę),

  ➢wybór ciastek deserowych (co najmniej 150 g na osobę),

  ➢wybór przekąsek słonych (co najmniej 150 g na osobę),

  ➢kanapki lub tartinki minimum 2 sztuki na osobę.

  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby w trakcie trwania spotkania (przerwy kawowej), obiadu, kolacji oraz śniadania uczestnicy mieli ciągły dostęp do napojów zimnych oraz gorących.

  UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.11.1.2021

      Maków Podhalański, 10 luty 2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

   

  Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/877 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Kurs Prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem państwowym i badaniami lekarskimi dla maksymalnie 5 uczestników projektu w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

   1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80411200-0) - Usługi szkół nauki jazdy

  W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia  przez uczestników  kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i rynku pracy.  Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia Kursu prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem państwowym i badaniami lekarskimi dla 5 osób.
  2. Zakres kursu obejmuje:
  • 30 godzin teoretycznych (dlagrupy),
  • 30 godzin praktycznych (dla każdego uczestnika).
  1. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników projektu do złożenia egzaminu państwowego z zakresu prawa jazdy kategorii B i nabycia kwalifikacji.
  2. Kurs Prawa jazdy kat. B należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 04.03.2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 poz. 280 z późn. zm.).
  3. Szkolenie będzie realizowane od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00-21.00 w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę w zakresie placu manewrowego, ruchu drogowego).
  4. Kwalifikacje będą potwierdzone państwowym egzaminem zewnętrznym.
  5. Wymagane miejsce prowadzenia szkolenia:
  • zajęcia teoretyczne: Maków Podhalański – możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej po uzyskaniu pisemnej zgody uczestnika kursu;
  • zajęcia praktyczne: teren powiatu suskiego oraz teren miast (np. Kraków, Nowy Targ, Oświęcim), w których uczestnicy będą zdawali egzamin państwowy. Odbiór uczestników kursu z wcześniej ustalonego miejsca z terenu Gminy Maków Podhalański.
  1. Kurs będzie odbywało się w salach zapewnionych przez Wykonawcę z dostępem do Internetu. Sale będą spełniały wymogi BHP oraz posiadały zaplecze sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością (dostęp do WC, umywalki).
  2. Kurs będzie odbywał się na placu manewrowym i w ruchu drogowym (część praktyczna).
  3. Szkolenie przeprowadzone będzie metodą skupioną na efektach uczenia się z indywidualnym podejściem i wykorzystywaniem materiałów uwzględniających specyficzne potrzeby uczestników, z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
  4. Zajęcia będą prowadzone językiem wrażliwym na płeć.
  5. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia.
  6. Kurs będzie realizowany na podstawie harmonogramów. Harmonogram i częstotliwość zajęć może ulec zmianie, jednak o każdej zmianie Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub za pomocą e-mail.
  7. Czas przeznaczony na egzamin nie jest wliczany do godzin kursu. Kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej oraz praktycznej.
  8. Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne w trakcie kursu nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby.
  9. Zamawiający zastrzega, iż podane w ust. 1 ilości osób są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może, zmniejszyć liczbę osób objętych kursem.
  10. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
  • Wykonawca zobowiązany jest do skierowania uczestników kursu na badania lekarskie uprawniające do uzyskania prawa jazdy kat. B. Badania lekarskie muszą być przeprowadzaneco najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji o wynikach badań niezwłocznie po ich otrzymaniu. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z uczestników przez uprawnionego lekarza, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za przeprowadzone badanie.
  • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie Makowa Podhalańskiego posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
  • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
  • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
  • zaplecze socjalne i sanitarne (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
  • sala posiada dostęp do internetu.
  • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu kursu w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń / certyfikatów potwierdzającego ukończenie kursu jak i nabycie kompetencji przez Uczestnika (max. do 7 dni po ukończeniu kursu)
  • zapewni trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia .
  • W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować i zapewnić każdemu uczestnikowi bezzwrotne materiały szkoleniowe: podręcznik, teczka prawo jazdy kat. B, itp. Wszystkie materiały, które otrzymają uczestnicy, należy oznaczyć zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Materiały w formie drukowanej muszą być trwale połączone ze sobą (np. bindowane, zszyte, oprawione itp.). Wymagane jest aby materiały były nowe, nieużywane oraz przekazane uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.
  • Po przeprowadzonym kursie prawo jazdy kat. B Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego na prawo jazdy. Jeżeli osoba nie zda za pierwszym razem egzaminu wewnętrznego, egzamin taki jest powtarzany. W przypadku niezdania części praktycznej, powtórkowy egzamin instruktor rozpoczyna od placu manewrowego. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wykonawca pokrywa koszty pierwszego egzaminu państwowego (teoretycznego oraz praktycznego) na prawo jazdy kat. B. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, każdy uczestnik przystąpi do egzaminu zewnętrznego (teoretycznego oraz praktycznego)

  UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I TERORETYCZNYCH ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.10.1.2021

      Maków Podhalański, 10 luty 2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

   

  Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/877 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych wraz z elementami wizażu i autoprezentacji w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 80000000-4) - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

  W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące nabycia przez uczestników kompetencji społecznych. Szkolenie dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkolenia z zakresu kompetencji społecznych wraz z elementami wizażu i autoprezentacji na potrzeby projektu „Perspektywy”.
  2. Zamówienie obejmuje:

  Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych  - liczba godzin kursu 24h:

  • Szkolenie na terenie miasta Maków Podhalański;
  • Termin realizacji: marzec 2021 – czerwiec 2021 harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony na etapie realizacji usługi przy czym dokładne terminy i godziny będą dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
  • Liczba osób: max. 13 osób.
  • Liczba godzin: 1 grupax 24 godzin = 24 godziny, przy czym przez godzinę rozumie się godzinę dydaktyczną trwająca 45 minut;
  • W ciągu jednego dnia szkoleniowego może być zrealizowane od 6 do 8 godzin dydaktycznych.
  • Zapewnienie sali po stronie wykonawcy na terenie gminy MakówPodhalański w obrębie 3 km od centrum, w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.
  • Minimalny zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
  • budowanie wiary we własne siły, poczucia własnej wartości,
  • określanie uczuć jakie towarzyszą określonym sytuacjom,
  • umiejętność uważnego słuchania,
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • panowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja,
  • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemów,
  • kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu,
  • gospodarowanie własnym czasem
  • gospodarowanie budżetem domowym.
  • podstawy wizażu – makijaż, fryzura, stylizacja, itp.
  • autoprezentacja – skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna, budowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby i odpowiednich relacji z rozmówcami, itp.

  Ćwiczenia z zakresu wizażu i autoprezentacji muszą zajmować co najmniej 1/3 czasu całego szkolenia.

  1. Zamawiający zastrzega, iż podana w ust. 2 lit. c ilość osób jest ilością maksymalną i Zamawiający może zmniejszyćliczbę osób danej grupy.
  2. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
  • zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne:
  • pomieszczenia z oświetleniem naturalnym i sztucznym z odpowiednią akustyką, odpowiednią liczbą stołów oraz krzeseł, wielkość pomieszczenia dostosowana do liczby uczestników;
  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
  • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom z niepełnosprawnością;
  • zaplecze socjalne i sanitarne dostępne dla osób z niepełnosprawnością (w tym dostęp do WC zaopatrzonego w środki higieny);
  • sala posiada dostęp do internetu.
  • przekazania Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem zajęć materiałów szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć i list obecności według wzorów zaakceptowanych przez Zamawiającego, oznaczenia miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu szkolenia w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, informowania Zamawiającego o nieobecności Uczestnika każdorazowo, gdy taka nastąpi, nie później niż dnia następnego, przekazania Zamawiającemu oryginałów następujących dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, oraz kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzającego ukończenie kursu (max. do 7 dni po ukończeniu kursu);
  • zapewni trenerów posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z bieżnych z przedmiotem zamówienia;
  • zapewnieni materiały szkoleniowe w postaci: podręczników, skryptów i innych niezbędnych do efektywnej nauki. Materiały szkoleniowe powinny zostać dostarczone uczestnikom najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Materiały powinny zostać dostarczone w ilości odpowiadającej liczbie uczestników plus jeden komplet dla Zamawiającego do celów kontrolnych;
  • zapewni przerwę kawową ciągłą dla maksymalnie 13 osób w ilości odpowiadającej liczebności danej grupy każdym dniu spotkania, która obejmować będzie minimum:

  ➢ kawę rozpuszczalną i parzoną do samodzielnego zaparzenia (bez ograniczeń),

  ➢ herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, w tym co najmniej: jeden rodzaj herbaty czarnej, jeden rodzaj herbaty owocowej i jeden rodzaj herbaty zielonej (bez ograniczeń),

  ➢ gorącą wodę do herbaty/kawy (bez ograniczeń),

  ➢ dodatki do napojów ciepłych: cukier, słodzik, mleko do kawy (min. 2 rodzaje, w tym jedno bez laktozy), cytryna, (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania).

  ➢ wodę niegazowaną i gazowaną, podawaną w butelkach szklanych lub plastikowych o pojemności nie większej niż 500 ml lub w dzbankach (min. 500 ml na osobę),

  ➢ wybór ciastek deserowych (co najmniej 150 g na osobę),

  ➢ wybór przekąsek słonych (co najmniej 150 g na osobę),

  ➢ kanapki lub tartinki minimum 2 sztuki na osobę.

  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby w trakcie trwania spotkania (przerwy kawowej), obiadu, kolacji oraz śniadania uczestnicy mieli ciągły dostęp do napojów zimnych oraz gorących.

  UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19.

  Zapytanie ofertowe

  MOPS.26.9.1.2021

      Maków Podhalański, 10 luty 2021 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 zł

   

  Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, NIP 552 158 49 63 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1,

  reprezentowany przez

  mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  – zwany  w dalszej części Zamawiającym

  tel. 33/877 15 54

   

  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na Indywidualne doradztwo psychologiczne w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

  W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu. Doradztwo psychologiczne dla uczestników jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnego doradztwa psychologicznego na potrzeby projektu „Perspektywy”.
  2. Zamówienie obejmuje Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 100 godzin zegarowych dla uczestników projektu przy czym liczba godzin doradztwa dla danej osoby będzie wynikać zindywidualnej ścieżki wsparcia.
  3. Doradztwo będzie odbywać się na terenie gminy Maków Podhalański w miejscu zaproponowanym i zaakceptowanym przez Wykonawcę lub w uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, Zamawiający dopuszcza również możliwość świadczenia doradztwa telefonicznie lub z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.
  4. Termin realizacji: luty 2021 – sierpień 2021 szczegółowy harmonogram realizacji zadania będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji usługi przy czym dokładne terminy i godziny muszą być dopasowane do potrzeb i możliwości UP.
  5. Minimalny zakres doradztwa:

  Zamawiający wymaga, aby doradztwo psychologiczne uwzględniało indywidualne potrzeby UP, identyfikowało bariery psychologiczne UP (np. zagrożenie depresją, zachowania kompulsywne, apatia) i pomagało je przełamywać oraz motywować do udziału w projekcie i podtrzymania aktywności. Rodzaj wsparcia będzie uzależniony od preferencji UP i wyników diagnozy.

  1. Realizując zamówienie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do:
  • zapewnienia miejsca realizacji usługi na terenie miasta Maków Podhalański posiadającej odpowiednie zaplecze techniczne.
  • zapewnienia osób posiadających doświadczenie w przeprowadzeniu doradztwa zbieżnego z przedmiotem zamówienia.

  UWAGA: W TRAKCIE REALIZACI ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZAPEWNI ODPOWIEDNIE WARUNKI SANITARNE DO PRZEPROWADZENIA DORADZTWA ZGODNE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID-19

  SZKOLENIA/KURSY - 2020 R.

  Trening kompetencji społecznych

  W dniach od 29 czerwca do 01 lipca oraz 02,03 i 06 lipca 2020 r.  w ramach projektu „Perspektywy„ zostało zrealizowane szkolenie z zakresu  treningu kompetencji społecznych .

  Podczas treningu prowadząca poruszała temat emocji, czym są emocje i jak możemy je wykorzystywać; czym są potrzeby i po co są realizowane; kanały komunikacji oraz zalety stosowania komunikacji bezsłownej.

  Trening kompetencji i umiejętności społecznych ma na celu podniesienie wiary w siebie i we własne możliwości, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdobycie pewności siebie oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Deficyt umiejętności społecznych powoduje bowiem często trudności z codziennymi sytuacjami społecznymi i interpersonalnymi, które mogą skutkować z kolei złymi wyborami życiowymi.

  Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy Projektu podczas treningów mieli zapewnione materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Ponadto w trakcie treningów wszyscy Uczestnicy Projektu mieli zapewniony poczęstunek.

  Zdobyte podczas warsztatów umiejętności społeczne będą bardzo przydatne w codziennych sytuacjach społecznych i interpersonalnych. Spotkanie miało pozytywny oddźwięk. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach aktywnej integracji o charakterze społecznym.

  Kurs prawa jazdy kat B

  W ramach projektu „Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku 8 uczestników projektu wzięło udział w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs ten realizowany był przez Ośrodek Kształcenia Kierowców G.T.Hołowczak „HOŁEK”. Podczas kursu uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu teorii aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz praktyki nauki jazdy samochodem osobowym. Po zakończeniu kursu prawa jazdy kat. B uczestnicy projektu przystąpili indywidualnie do egzaminu teoretycznego w formie testów sprawdzających wiedzę z przepisów ruchu drogowego oraz egzaminu praktycznego w formie jazdy na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

  Indywidualne doradztwo psychologiczne

  Wzorem lat poprzednich w ramach projektu „Perspektywy” uczestnicy również i w 2020 roku mieli możliwość skorzystania z nieodpłatnych indywidualnych spotkań z psychologiem w zakresie aktywizacji społecznej.
  Uczestnicy projektu mogli liczyć na wsparcie oraz poradę specjalisty w zależności od indywidualnej sytuacji oraz potrzeb. Indywidualne konsultacje z psychologiem przeznaczone były dla osób, które potrzebowały wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rozwijania umiejętności kontrolowania emocji i zachowania oraz wzmacnianie podstawowych kompetencji społecznych. W ramach indywidualnej pomocy psychologicznej uczestnicy projektu skorzystali z konsultacji i doradztwa psychologicznego, rozmów na temat osobistych aktualnych trudności. Udzielanie indywidualnych porad   polegało     również    na udoskonalaniu    takich     umiejętności jak: asertywność, komunikowanie się z innymi, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem. W zależności od potrzeb podejmowane były takie tematy jak: poczucie własnej wartości, kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych itp.

  Ilość godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem była dostosowywana do potrzeb każdego uczestnika, potrzeby indywidualnych spotkań uzależnione były od problemów z jakimi dany uczestnik się borykał, potrzebował wsparcia specjalisty w jego zniwelowaniu, zmniejszeniu lub rozwiązaniu.

  Trening Kompetencji Rodzicielskich

  W dniach 30 - 31 lipca 2020r. dla 16 uczestników projektu „Perspektywy” zorganizowano „Trening kompetencji rodzicielskich”. Słuchaczy zapoznano z podstawami psychologii oraz podstawy pedagogiki przydatnymi w prawidłowym wychowaniu dzieci.

  Trening miał na celu:

  - Doprowadzenie do poprawy komunikacji rodziców z dziećmi,

  - Rozwinięcie u rodziców umiejętności rozmowy z dziećmi,

  - Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z problemami dorastających dzieci (agresja, wagary), problemy z nauką, uzależnienia) nauczyć, jak spędzać z dzieckiem czas (m.in. pomysły na zabawy na świeżym powietrzu i w domu).

  W ramach szkolenia przeprowadzony został również trening budżetowy czyli nauka racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowym. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

  Indywidualne poradnictwo zawodowe

  W 2020r. w ramach aktywizacji zawodowej projektu „Perspektywy” odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

  Celem indywidualnego poradnictwa zawodowego było poznanie przez uczestników ich predyspozycji zawodowych, ukierunkowanie do odpowiedniego rodzaju pracy lub szkolenia oraz zaplanowania ścieżki kariery zawodowej.

  Celem doradztwa jest również udzielanie uczestnikom projektu pomocy w rozwiązywaniu konkretnego problemu zawodowego, który może dotyczyć trudności związanych z odnalezieniem się na rynku pracy.

  W ramach udziału w projekcie dla 22  uczestników przeprowadzono 100 godzin wsparcia indywidualnego poradnictwa zawodowego.

  Kursy zawodowe

   „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

  W okresie od listopadzie 2020r. w ramach projektu „Perspektywy” odbył się kolejny kurs  tym razem przygotowujący do podjęcia pracy w zawodzie sprzedawcy. W ramach szkolenia trzy uczestniczki projektu zaznajomiły sie z podstawowymi obowiązkami i zasadami wynikającymi z pracy na w/w stanowisku, technikami sprzedaży oraz zagadnieniami dotyczącymi obsługi klienta. Po części teoretycznej wszystkie osoby uczestniczyły w praktycznej nauce dotyczącej sprzedaży i pracy na kasach fiskalnych. Pozytywnie zdany egzamin został nagrodzony otrzymaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu.

  Kurs decoupage

   W ramach aktywizacji zawodowej projektu Perspektywy odbył się kurs deoupage. Zajęcia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Prowadząca szkolenie z wielkim zaangażowaniem zapoznała kursantki z techniką zdobienia, doskonale rozwijającą zdolności plastyczne i manualne, a przy tym relaksującą i przynoszącą wiele satysfakcji.3 osobowa grupa uczestników miała możliwość odkrycia nowych pasji i własnoręcznego wykonania pięknego zdobienia na przygotowanych szklanych naczyniach.

  Techniki jakie poznaliśmy pobudziły naszą wyobraźnię. Ubarwić mogą nasze dni codzienne, ale również są inspiracją do tworzenia małych dzieł sztuki. Jest to wspaniały sposób na świetne spędzanie czasu podczas deszczowych dni. Rękodzieła wykonane były z dużą starannością i przemyśleniem. Po zakończeniu szkoleniu uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

   

  Kurs pracownik ochrony mienia

  Kolejnym kursem, który organizowany był w ramach projektu Perspektywy w 2020 roku  był kurs „Pracownika ochrony mienia”. Wzięły w nim udział 2 osoby. Celem szkolenia było przygotowanie kadry do pracy w bezpośredniej ochronie osób i mienia. Zajęcia były realizowane w kilku blokach tematycznych: blok ogólnoprawny, blok ochrony osób i mienia, blok wyszkolenia strzeleckiego, blok samoobrony i technik interwencji. Kurs obejmował 245 godzin dydaktycznych.

  KURS ZAWODOWY „Opiekun osób starszych”

  Kolejny kurs zawodowy dla 7 UP wzięło udział w zajęciach których celem było uzyskanie wiedzy i umiejętności wskazanych do świadczenia opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
  Kurs składał się z dwóch części:

  Część teoretyczna - zagadnienia związane z anatomią i fizjologią człowieka, psychologią, pielęgnacją i podstawami rehabilitacji,

  Część praktyczna - zastosowanie w praktyce uzyskanej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji, rehabilitacji

  Pozytywnie zdany egzamin został dokumentowany certyfikatem potwierdzającym nabyte umiejętności.

  Kurs makijażu i wizażu

  Podczas szkolenia  3 Uczestniczki poznały techniki profesjonalnego wykonania makijażu, teorię koloru oraz zasady prawidłowej stylizacji W trakcie zajęć teoretycznych uczestniczki zapoznały się z budową skóry, jej rodzajami, technikami przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, rąk. Podczas części praktycznej uczestniczki miały okazję nauczyć się zasad doboru i wykonania odpowiedniego makijażu, manicure czy pedicure, zaznajomiły się także z metodami przedłużania paznokci oraz ich zdobnictwem. Wszystkie uczestniczki otrzymały certyfikaty ukończenia kursu.

   

  Ponadto, uczestnicy projektu brali udział w następujących kursach zawodowych:

  Kurs Auto- Cad

  Kurs dietetyki

  Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

   REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY NA ROK 2021

    

   REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PERSPEKTYWY” NA ROK 2021

    

   Rusza rekrutacja uczestników do Projektu PERSPEKTYWY realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Rekrutacja ma charakter otwarty.

   Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba fizyczna, która złoży w terminie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

   Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka 7.15 – 15.15, lub drogą korespondencyjną.

   Projekt „Perspektywy” to projekt mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową uczestników zamieszkujących w gminie Maków Podhalański.

   Udział w projekcie jest bezpłatny.

   Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

   • osoby zamieszkałe na terenie gminy Maków Podhalański,
   • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
   • osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,
   • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
   • osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

    

   W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające  z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak min. :

   - Indywidualne poradnictwo psychologiczne,

   - Indywidualne treningi psychologiczne,

   - Warsztaty kompetencji społecznych,

   - Poradnictwo rodzinne,

   - Warsztaty kompetencji społecznych,

   - Indywidualne doradztwo zawodowe,

   - Indywidualne pośrednictwo pracy,

   - Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania pracy,

   - Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

   - Staże zawodowe itp.

    Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu „PERSPEKTYWY" w gminie Maków Podhalański pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalański,
   Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.: (33) 8771 554

   Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka 7.15 – 15.15, lub drogą korespondencyjną.

    Zapytanie ofertowe

    MOPS.26.41.1.2020                                                                          Maków Podhalański, 23 października 2020 r.

     

    ZAPYTANIE OFERTOWE

     

    do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

     

    Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

    reprezentowany przez:

    mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

    tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

     

    Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

     

    1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV – 30213100-6) Komputery przenośne.

    Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

    Preferowani producenci laptopów: HP, Acer.

    Laptopy powinny mieć co najmniej poniższe parametry:

    • Gwarancja: 2 lata serwisowe;
    • System operacyjny: Windows 10 Home;
    • Przekątna ekranu: 15,6 cali;
    • Typ procesora: Intel Core i3;
    • Parametry procesora: 2.2 GHz, 3.4 GHz Turbo, 4 MB Cache;
    • Ilość rdzeni: 2 szt;
    • Rodzaj dysku: SSD;
    • Pamięć RAM: 8 GB;
    • Pojemność dysku SSD: min. 256 GB;
    • Karta graficzna: zintegrowana (podstawowa);
    • Złącza: 3x USB;
    • Komunikacja: Bluetooth,
    •  
    • Czytnik kart SD: tak;
    • Typ akumulatora: 2-komorowy;
    • Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: kamera,

    wbudowany mikrofon,

    wydzielona klawiatura numeryczna;

    • Pakiet Microsoft Office 2019 Home & Business PL: 4 szt.

     

    1. Termin realizacji zamówienia:

    październik/listopad 2020 r.

     

    1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź mailowej Wykonawcą, którzy złożyli oferty oraz umieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało zapytanie.

     

    1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
    • cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych;
    • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
    • nie złożono żadnej oferty.

     

    1. Sposób przygotowania oferty:

    W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Biuro Projektu „Perspektywy” ul. Kościuszki 1,  34-220 Maków Podhalański (Biuro Projektu czynne jest od pn. do pt. w godzinach od 7:15 do 15:15), lub drogą elektroniczną  na adres:  mops@makow-podhalanski.pl Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone do ofert, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku przedstawienia dokumentów nieczytelnych Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie poprawki oraz zmiany treści oferty oraz załączników muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę z zachowaniem czytelności dokonywanych zmian. Parafka winna być naniesiona w sposób identyfikujący podpis (np. wraz z imienną pieczątką). Zaleca się by wszystkie strony złożonej oferty były kolejno ponumerowane oraz spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację (zszyte, zbindowane). W przypadku składania oferty w formie papierowej ofertę należy złożyć w zaadresowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami:

     

     „Oferta na realizację zadania: Zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Perspektywy z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego i Wykonawcy.

     

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

     

    Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

    1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
    • formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego);
    • oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w pkt 6-7 (wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego);
    • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wg Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego);
    • oświadczenie RODO (wg Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego).

     

    1. Potencjał techniczny

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponują sprzętem komputerowym o wymienionych parametrach w zapytaniu ofertowym na dzień złożenia oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

     

    1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający odstępuje od  szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

     

    1.  
    1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
    2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone. Zamawiający informuje, iż nie będzie wzywał do uzupełnienia braku w ofertach.
    3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
    • uczestniczenie w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej,
    •  
    • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     

    1. Miejsce i termin złożenia oferty:

    Ofertę należy złożyć w terminie 30 października 2020 r.:

    • osobiście w Biurze Projektu: ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański, w godzinach 7.15 -15.15,
    • przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu) na adres Biura Projektu,
    • drogą elektroniczną – na adres: mops@makow-podhalanski.pl

     

    1. Kryteria wyboru oferty:

    Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, które wpłynęły w terminie nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z innych przyczyn.

    Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:  L. 

    Nazwa kryterium

    Znaczenie kryterium (w %)

    Liczba możliwych do uzyskania punktów

    1

    Cena

    100

    100 punktów

     

    Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

    Cena oferty najtańszej

    ------------------------------- x 100 = liczba punktów

    Cena oferty badanej

     

    Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający  może podjąć negocjacje z Wykonawcami  lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

     

    1. Minimalny termin ważności oferty:

    Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

     

    1. Pytania o przedmiot zamówienia:

    W przypadku  jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: mops@makow-podhalanki.pl Zamawiający zastrzega, iż udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłyną wyłącznie drogą mailową. Na pytania, które wpłyną w okresie krótszym niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert odpowiedzi nie będą udzielane.

    1. Zmiany w umowie:

    Przewiduje się  możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna, jeżeli:

    1. w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług;
    2. nastąpi zmiana jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego;
    3. zmianie ulegnie termin końcowy realizacji umowy w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;
    4. nastąpi zmiana istotnej treści umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy;
    5. nastąpi zmiana Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie wykonać całości lub części zamówienia i wskaże inny podmiot, spełniający warunki wskazane w zapytaniu ofertowym, który zdolny będzie do zrealizowania zamówienia lub jego części na warunkach nie gorszych dla Zamawiającego niż określone w umowie.

     

    1.  

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej „RODO”, informuję, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z siedzibą 34-220 Maków Podhalański ul. Kościuszki 1.
    2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
    3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „PERSPEKTYWY” prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego / ograniczonego / zapytania o cenę.
    4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.
    5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
    6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
    7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych mogą być skutki przewidziane ustawą Pzp.
    8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, jak również dane nie będą podlegały profilowaniu.
    9. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
    10. Nie posiada Pani/Pan prawa do: usunięcia i przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

     

    1. Dodatkowe warunki

    Nie określono dodatkowych warunków.

    Załącznik nr 1

    do zapytania ofertowego

    MOPS.26.41.1.2020

    ........................................

    (pieczęć firmowa lub imię i nazwisko Wykonawcy)

     

    O F E R T A

    Dotycząca .......................................................................................................................................

    /przedmiot zamówienia/

    .......................................................................................................................................................

    Ja, niżej podpisany:

    .......................................................................................................................................................

    (imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)

    działając w imieniu i na rzecz :

    .......................................................................................................................................................

    (pełna nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy)

    .......................................................................................................................................................

    (adres siedziby Wykonawcy)

    REGON ............................................................ NIP ..................................................................

    nr telefonu ................................... nr faxu .................................... e-mail ..................................

    Składam ofertę na:  zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 za cenę:

    Lp.

    Opis przedmiotu zamówienia

    Ilość sztuk

    Cena brutto

    za sztukę

    Cena brutto łącznie

    1

    Laptop………………………………..

     

    (szczegółowa specyfikacja laptopa zostanie dołączona do oferty)

    4

     

     

    2.

    Pakiet Microsoft Office 2019 Home & Business PL

    4

     

     

    SUMA

     

    Kwota słownie:

     

    Oświadczam, ze spełniam warunki niezbędne do wykonania zamówienia.

    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego wykonania. Akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

    Oświadczam, iż podana cena zawiera wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zawiera wszystkie składki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

    Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

     

     

    ……………………………...

    (miejscowość, data)

    ………………………………….

    (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)

     

     

     

     

     

    Załącznik nr 2

    do Zapytania ofertowego

    MOPS.26.41.1.2020

     

    ...............................................                                                                      .................................................

    (pieczęć firmowa/imię i nazwisko Wykonawcy)                                                          (miejscowość i data)

     

     

     

    OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oświadczam, że:

    • Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
    • Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym.
    • Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
    • Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

     

     

     

     

     

     

    ...............................................

                 (miejscowość, data)

     

     

     

     

     

     

    ...............................................

    (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)

     

    Załącznik nr 3

    do Zapytania ofertowego

    MOPS.26.41.1.2020

     

    ...............................................                                                                      .................................................

    (pieczęć firmowa/imię i nazwisko Wykonawcy)                                                          (miejscowość i data)

     

    OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH

    Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na  zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  oświadczam, że:

    Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wynajmującego a Wynajmującym polegające w szczególności na:

    • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
    • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli;
    • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.

     

     

     

    ...............................................

                 (miejscowość, data

     

     

    ...............................................

    (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Załącznik nr 4

    do Zapytania ofertowego

    MOPS.26.41.1.2020

     

    ...............................................                                                                      .................................................

    (pieczęć firmowa/imię i nazwisko Wykonawcy)                                                          (miejscowość i data)

     

     

    OŚWIADCZENIA OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

    Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia na zakup czterech laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

     

    ...............................................                                                                                                                 

                 (miejscowość, data)                                                          (Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych)

     

     

     

    ______________________________

     

    1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
    • W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

     

     

    Przy czym jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania, a w przypadku postępowania zakończonego – daty jego zakończenia i nazwy.

    Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

    Przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

    Zapytanie ofertowe

    MOPS.26.29.1.2020                       

    Maków Podhalański, 6 lipca 2020 r

    Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

    Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2020 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeni

    BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO

     

    o g ł a s z a

     

    otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański
    w 2020 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

    Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

    Zapytanie ofertowe

    MOPS.26.25.1.2020                                                   

    Maków Podhalański, 29 maja 2020 r.

    Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na „Kurs Prawa jazdy kat. „B” wraz z egzaminem państwowym oraz badaniami lekarskimi na potrzeby projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalna Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

    Kompetencje społeczne

    Maków Podhalański, 27.02.2020r

    MOPS.26.10.2.2020

    ZAPYTANIE OFERTOWE

    Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu  kompetencji społecznych na potrzeby projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

    Kompetencje społeczne

    Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm./ oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. ze zmianami, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro,- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe  na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

    INDYWIDUALNE DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE

    W związku z realizacją projektu „Perspektywy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na realizację usługi (przedmiot zamówienia): Indywidualne doradztwo psychologiczne  w wymiarze 150 godzin. 

     

      

    Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

    W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 25 i 26 listopad 2019 r. odbyło się "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dla 15 uczestników projektu.

    Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z tematyką dotyczącą przemocy, toksycznych relacji międzyludzkich, problematyki współuzależnienia oraz metod rozpoznawania i reagowania na przemoc. Na szkoleniu uczestnicy uzyskali wiedzę dotyczącą możliwości uzyskania pomocy oraz rodzajach instytucji oferujących pomoc dla osób pokrzywdzonych, przepisów prawnych regulujących kwestię przemocy. Udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistę z zakresu mediacji pozwolił uczestnikom na uświadomienie sobie   kwestii stosowania przemocy zarówno ze strony sprawcy, jak i ofiary oraz jak należy chronić siebie i członków rodziny przed stosowaniem przemocy. Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a także mieli zapewniony cattering, otrzymali zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu "Przeciwdziałenie przemocy w rodzinie".

     Opiekun osób starszych

     W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 27 listopad 2019 r. do 03 grudnia 2019 r. odbył się kurs "Opiekun osób starszych" dla 3 uczestniczek projektu. Podczas kursu uczestniczki zapoznały się z tematyką dotyczącą sprawowania opieki nad osobami starszymi, zależnymi, zapoznały z dostępnym wyposażeniem i sprzętem ułatwiającym pomoc przy opiece nad osobami zależnymi, rolami i zadaniami opiekunek, zasadmi BHP, dezynfekcji i sterylizacji podczas wykonywania zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych, postawy wobec osoby chorej i zależnej. Uczestniczki po odbyciu kursu otrzymały certyfikat i zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Opiekuna osób starszych".

      Kurs obsługi kasy fiskalnej

      W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 27 listopad 2019 r. do 28 listopad 2019 r. odbył się "Kurs obsługi kasy fiskalnej" . W ramach kursu wiedzę z zakresu obsługi kas sklepowych  zdobyło 5 uczestników projektu. Kurs przybliżył uczestnikom  wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych związanych z zastosowaniem kas fiskalnych, budowy zasad działania i podziału urządzeń fiskalnych, z zakresu sprzedaży i wykonywania raportów, współpracy kas z urządzeniami dodatkowymi – czytnikiem kodów i komputerem, zasady pracy kasjera i kontaktu z klientem. Podczas kursu uczestnicy mieli zapewniony cattering oraz otrzymali zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu "Obsługa kasy fiskalnej".

       Kurs gastronomiczny

       W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 28 listopad 2019 r.
       do 7 grudzień 2019 r. odbył się "Kurs gastronomiczny" dla 8 uczestników projektu. W ramach kursu uczestnicy zapoznali tematykę z zakrsu oceny towaroznawczej, podziału żywności, sposobów podawania dań, technik wykonania, wymogów sanitarno-higienicznych, ekspedycji potraw. Podczas kursu uczestnicy mieli zapewniony cattering oraz otrzymali certyfikaty i zaświadczenia MEN o ukończeniu kursu "Gastronomicznego".

        Kurs fryzjerski

        W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
        w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 9 do 13 grudnia
        2019 r. dla 1 uczestniczki projektu odbył się "Kurs fryzjerski". W ramach kursu uczestniczka zapoznała się z tematyką min. organizacji pracy w salonie fryzjerskim, podstawowego wyposażenia salonu, zasad profesjonalnego podejścia do klienta, zakresu zabiegów wykonywanych w salonie fryzjerskim, stosowanych technik koloryzacji i zasad strzyżenia włosów, stylizacji fryzur. Uczestniczka miała możliwość nabycia umiejętności fryzjerkich. Po ukończeniu kursu uczestniczka otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu fryzjerskiego.

         Kurs fakturowania Optima

         W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 27 listopad 2019 r. do 28 listopad 2019 r. odbył się "Kurs fakturowania Optima" dla 1 uczestniczki projektu. Podczas kursu uczestniczka miała możliwość zapoznania tematyki wystawiania hadlowych dokumentów przychodowych (faktury, paragony, faktury zaliczkowe itp.), dokumentó rozchodowych (faktury zakupu), zakresu magazynowania, wystawiania dokumetów magazynowych, WZ. Uczestniczka podczas kursu miała zapewniony cattering oraz otrzymała zaświadczenie MEN o u kończeniu kursu fakturowania "Optima".

          Kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

          W ramach projeku "Perspektywy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 21 do 25 listopad 2019 r. oraz 28 do 30 listopad 2019 r. odbył się dla 1 uczestnika projektu "Kurs z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych". Kurs odbył się w dwóch modułach tematycznych w tym : szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas, a także szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Uczestnik kursu nabył wiedzę oraz zdobył kwalifikacje zawodowe dla kierowców przewoźników towarów. W trakcie kursu uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i uzyskał zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

           Zawiadominie o wyniku postępowania

           Maków Podhalańśki, 12 grudnia 2019 r.

           MOPS.26.40.1.2019

           w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

           na: usługę przeprowadzenia konsultacji prawnych/poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Zapytanie ofertowe

           MOPS.26.40.1.2019                                                                      

           Maków Podhalański, 2019-11-28

           Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

           na: usługę przeprowadzenia konsultacji prawnych/poradnictwa indywidualnego dla uczestników projektu „Perspektywy” w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Zawiadominie o wyniku postępowania

           MOPS.26.38.1.2019

           2019-11-20

           w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

           na: "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Szkolenie wyjazdowe - coaching

           Grupowe warsztaty coachingowe – 24 godzinne warsztaty realizowane w formie wyjazdowej w ośrodku w miejscowości turystycznej Zakopanem w dniach 11-13 października 2019 r. dla 28 uczestników projektu oraz  2 opiekunów. Zajęcia obejmowały realizację zakresu merytorycznego jak obszar psychologiczny (nawyki, przekonania, nastawienie do życia). Celem szkolenia było uporządkowanie zasobu wiedzy o sobie samym, niezbędnego podczas poszukiwania pracy i poruszania się na rynku pracy jako kandydata chcącego podjąć zatrudnienie. Na zajęciach poruszany był temat aktualności i alternatywnych sposobów poszukiwania zatrudnienia, postrzeganie siebie samego na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia wyjazdowego mieli także zapewnione zakwaterowanie w bazie noclegowej wraz z zapewnionym wyżywieniem i dojazdem.

            Kurs prawa jazdy

            Sześciu uczestników projektu „Perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - aktywizacja edukacyjna - w miesiącach od maja do sierpnia 2019 roku brało udział w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs prawa jazdy realizowany był przez Ośrodek Kształcenia Kierowców pod nadzorem instruktora nauki jazdy. Uczestnicy podczas kursu zdobywali wiedzę z zakresu teorii aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz praktyki nauki jazdy samochodem osobowym. Po ukończeniu kursu prawa jazdy kat. B uczestnicy projektu przystąpili indywidualnie do egzaminu teoretycznego w formie testów sprawdzających wiedzę z przepisów ruchu drogowego oraz egzaminu praktycznego w formie jazdy na placu manewrowym a także w ruchu miejskim.

             Indywidualne doradztwo psychologiczne

             W ramach projektu „Perspektywy” uczestnicy mają możliwość skorzystania z nieodpłatnych indywidualnych spotkań z psychologiem w zakresie aktywizacji społecznej.
             Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie oraz poradę specjalisty w zależności od indywidualnej sytuacji oraz potrzeb. Indywidualne konsultacje z psychologiem przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rozwijania umiejętności kontrolowania emocji i zachowania oraz wzmacnianie podstawowych kompetencji społecznych. W ramach indywidualnej pomocy psychologicznej uczestnicy projektu korzystają z konsultacji i doradztwa psychologicznego, rozmów na temat osobistych aktualnych trudności. Udzielanie indywidualnych porad   polega     również    na udoskonalaniu    takich     umiejętności jak: asertywność, komunikowanie się z innymi, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem. W zależności od potrzeb podejmowane są takie tematy jak: poczucie własnej wartości, kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych itp.

             Ilość godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem jest dostosowywana do potrzeb każdego uczestnika, potrzeby indywidualnych spotkań uzależnione są od problemów z jakimi dany uczestnik się boryka, potrzebuje wsparcia specjalisty w jego zniwelowaniu, zmniejszeniu lub rozwiązaniu.

              Zapytanie Ofertowe

              MOPS.26.38.1.2019                                                                      

              Maków Podhalański, 2019-11-08

              Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

              na: "Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych

              Zajęcia „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych” realizowane w ramach projektu „Perspektywy” działanie 9.1 Aktywna integracja – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się dla uczestników projektu w dniach 29.07.2019 r. – 31.07.2019 r.

              Szkolenie zrealizowane było w wymiarze 20 godzin w trzydniowym cyklu spotkań (wykładów połączonych z ćwiczeniami) z mediatorem, w ramach których 19 uczestników miało możliwość zapoznania się z tematyką oraz ćwiczeniami w grupie w zakresie min.

              • trening umiejętności komunikowania się;
              • wyrażanie własnych emocji i uczuć, słownik uczuć, stany emocjonalne;
              • znajomość ludzkich potrzeb, potrzeby kontaktu ze sobą, autonomii, związków międzyludzkich;
              • komunikacja interpersonalna, modele komunikacji, typy komunikacji;
              • znajomość barier komunikacyjnych, zakłócona a prawidłowa komunikacja w  rodzinie,
              • znajomość „mowy ciała” komunikacji niewerbalnej, gestów, zachowań;
              • własne zasoby i mocne strony, osobiste predyspozycje;
              • budowanie wiary we własne siły, poczucie własnej wartości;
              • trudności w bliskich relacjach; konflikty rodzinne, zasady „zdrowej kłótni”, rozwiązywania sporów.

              Zajęcia prowadzone były w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim. W trakcie szkolenia dla wszystkich uczestników został zapewniony catering oraz ustalone przerwy.

              Po ukończeniu zajęć wszystkim uczestnikom wręczone zostały imienne zaświadczenia uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu.

               Kurs informatyczny ECDL BASE

               Kurs informatyczny EDCL BASE realizowany w ramach projektu „Perspektywy” działanie 9.1 Aktywna integracja – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

               Zajęcia odbyły się dla pierwszej grupy obejmującej 11 uczestników projektu w dniach: 27.05.2019; 28.05.2019; 31.05.2019; 04.06.2019; 06.06.2019; 07.06.2019; 13.06.2019, oraz dla grupy drugiej obejmującej 10 uczestników projektu w dniach: 05.06.2019; 11.06.2019; 12.06.2019; 14.06.2019; 18.06.2019; 21.06.2019; 24.06.2019. W ramach kursu komputerowego uczestnicy mieli zapewniony catering, a także materiały szkoleniowe.

               Zakres tematyczny 30 godzinnego kursu informatycznego ECDL BASE obejmował: podstawy pracy z komputerem (w wymiarze 10 godzin), podstawy pracy w sieci (w wymiarze 20 godzin), celem kursu było przygotowanie do egzaminu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w ramach którego uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami min. oprogramowania i licencjonowania; ustawień komputera, pojęciami plików i folderów, dokumentów i formatowania; konfiguracja oprogramowania; sieć komputerowa, LAN; Internet; adresy IP, usługa WWW,URL, protokoły HTTP, HTTPS; przeglądarki internetowe; szyfrowanie danych; uwierzytelnianie; bezpieczeństwo danych; podcasty; poczta elektroniczna i inne.

               Uczestnicy kursu, którzy pozytywnie zaliczyli egzamin otrzymali Certyfikaty ECDL PROFILE potwierdzające ukończenie modułu podstaw pracy w komputerem.

                

                OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MAKÓW PODHALAŃSKI W 2019 R.

                Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - "Aktywizacja zawodowa uczestników projektu relaiizowanego przez Gminę Maków Podhalański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim pod nazwą "Perspektywy" w ramach Regionalnego Ptogramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.".

                 

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                MOPS.26.27.2.2019                                                                                     

                Maków Podhalański, 8.07.2019 r.

                 

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                MOPS.26.26.2.2019                                                                                                

                Maków Podhalański, 8.07.2019 r.

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zapytanie ofertowe

                MOPS.26.27.2.2019

                2019-06-04

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: "Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zapytanie ofertowe

                MOPS.26.26.2.2019

                2019-06-04

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: "Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                MOPS.26.27.2019

                2019-06-04

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                MOPS.26.26.2019

                2019-06-04

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na „Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich”  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                MOPS.26.25.2019

                2019-06-04

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na „Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 150 godzin"  w ramach projektu "Perspektywy" działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zapytanie ofertowe

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: "Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zapytanie ofertowe

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: "Szkolenie z zakresu kompetencji rodzicielskich" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zapytanie ofertowe

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: "Indywidualne doradztwo psychologiczne w wymiarze 150 godzin" w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zapytanie ofertowe

                 

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Informacja o odrzuceniu oferty

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Zapytanie ofertowe

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym" w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem.

                Zapytanie ofertowe

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: dostawę wyposażenia na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                 

                postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Zapytanie ofertowe

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym" w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem.

                Zapytanie ofertowe

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym"  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Zapytanie ofertowe

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: „Kursy informatyczne ECDL wraz z egzaminem zewnętrznym w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- 1 moduł: BASE podstawy pracy z komputerem

                Zapytanie ofertowe

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: świadczenie usług szkolenia na prawo jazdy  w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: na usługę budowlaną polegającą na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zapytanie ofertowe

                 Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: usługę budowlaną polegającą na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania chronionego w ramach projektu „Perspektywy” działania 9.1 Aktywna integracja - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                Zawiadomienie o wyniku postępowania

                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

                Zapytanie ofertowe

                aktualizacja z dnia 31.10.2018 

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

                Zapytanie ofertowe aktualizacja

                aktualizacja z dnia 26.10.2018 

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

                ZAPYTANIE OFERTOWE

                Do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

                na: przeprowadzeniu indywidualnych diagnoz Potrzeb uczestników projektu „Perspektywy” oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potencjałów realizowanych w ramach działania 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

                Trwa rekrutacja

                Trwa rekrutacja do projektu „PERSPEKTYWY" mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Maków Podhalański

                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w projekcie „PERSPEKTYWY" mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową w gminie Maków Podhalański 

                UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

                 

                Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

                osoby zamieszkałe na terenie gminy Maków Podhalański

                osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

                Preferowani kandydaci:

                osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

                Osoby niepełnosprawne

                osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

                osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

                W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające            z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

                • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
                • Indywidualne treningi psychologiczne
                • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
                • Poradnictwo rodzinne
                • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
                • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
                • Indywidualne doradztwo zawodowe
                • Indywidualne pośrednictwo pracy
                • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
                • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
                • Staże zawodowe itp.

                 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu „PERSPEKTYWY" w gminie Maków Podhalański pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1; 34-220 Maków Podhalańki , tel.: (33) 8771 554

                 

                 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

                 Rusza rekrutacja uczestników do Projektu PERSPEKTYWY realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

                 Rekrutacja ma charakter otwarty.

                 Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba fizyczna, która złoży w terminie od 6 września 2018 r. do 5 października 2018 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy - stanowiący załącznik do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

                 Formularz należy złożyć u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka.

                 Projekt PERSPEKTYWY

                 Program aktywizacji społecznej i zawodowej przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu w Gminie Maków Podhalański

                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z przystąpieniem do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór do projektu, który ma na celu aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Maków Podhalański.

                 Projekt skierowany jest do 66 osób ( w tym: 43 osoby bierne zawodowo, 10 osób o statusie osoby bezrobotnej, 3 osoby pracujące, 3 osoby małoletnie oraz 10 osób z niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi) przede wszystkim kobiet, ale również mężczyzn czy osoby niepełnosprawne. Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

                 W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać takich form wsparcia jak:

                 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
                 • inne narzędzia lub metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, które wynikają z indywidualnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej osoby,
                 • oddziaływania obejmujące: mediację, terapie rodzinne, prawnictwo rodzinne, a także zajęcia psychoruchowe oraz rehabilitacyjne.

                 Projekt zakłada również aktywizację zawodową, która będzie polegać na:

                 • korzystaniu ze stażów, praktyk, szkoleń, kursów, warsztatów podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe,
                 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
                 •  zatrudnienie wspierane, wspomagane, oraz pomoc trenera w zaadoptowaniu się  w środowisku pracy.

                 Uczestnikom projektu przewiduje się wypłacanie stypendiów stażowych, szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

                 Szczegółowe informacje oraz zapisy do projektu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 1, 34-220 Maków Podhalański oraz pod nr tel. 33 8771 554.

                 Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą odmienić swoje życie zawodowe oraz społeczne zapraszamy do udziału w projekcie.

                 Kierownik 
                 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                 w Makowie Podhalańskim

                  MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

                  Miejski Ośrodek Pomocy
                  Społecznej w Makowie Podhalańskim

                  ul. Rynek 11
                  34-220 Maków Podhalański

                  Telefon: (33) 8771 554
                  Fax: (33) 8773 513
                  Dni powszednie: 7.15 - 15.15

                  Telefon interwencyjny 33 447 28 87

                  Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.