Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

PROJEKT SOCJALNY PoMOC = Wiedza i Wsparcie w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2024 roku realizuje kontynuację projektu socjalnego pod nazwą „PoMoc = Wiedza i Wsparcie” współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego, w którym wybrane obszary rozwoju pomocy społecznej zostały objęte wsparciem. Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego 2024 do grudnia 2024 roku.
 
Istotą projektu socjalnego są działania mające na celu rozwój i  wzmocnienie aktywności oraz samodzielności życiowej osób i rodzin.

W ramach zaplanowanych form wsparcia mających również na celu rozwój, a także wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin dostępna jest następująca oferta obejmująca:
Specjalistyczne wsparcie psychologiczne (zakres konsultacji: problemy związane z funkcjonowaniem rodziny, dysfunkcji w rodzinie, problemami zdrowotnymi, bezrobociem, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą, konfliktami w rodzinie, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także osobom będącym w kryzysach psychicznych oraz ich rodzinom, prawne (zakres konsultacji: uzyskanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego, sprawy ZUS, orzecznictwa, zabezpieczenia alimentacyjnego czy ochrony praw lokatorów), grupa edukacyjno- wspierająca dla osób dorosłych, a także warsztaty grupowe psycho-edukacyjne w zakresie dostarczenia wiedzy oraz wytrenowania umiejętności i zachowań dotyczących postrzegania rozumienia siebie i innych członków rodziny, dobrego komunikowania się, nabycia postawy asertywnej, rozpoznania swoich mocnych stron w rozwiązywaniu trudności wynikających z sytuacji życiowej.

 Projekt „PoMoc = Wiedza i Wsparcie” zakłada także podniesienie jakości działania Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych.

Osoby chętne do skorzystania z wyżej wymienionych form wsparcia zachęcamy do udziału w projekcie socjalnym oraz zgłoszenie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 – 15.15.


 

  PROJEKT SOCJALNY PoMOC = Wiedza i Wsparcie - 2023 r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje w 2023 roku projekt socjalny pod nazwą „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w którym wybrane obszary rozwoju pomocy społecznej zostały objęte wsparciem. Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego 2023 do listopada 2023 roku.


   

   PROJEKT SOCJALNY 2022 R.

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje w 2022 roku projekt socjalny pod nazwą „PoMOC = Wiedza i Wsparcie” współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w którym wybrane obszary rozwoju pomocy społecznej zostały objęte wsparciem. Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego 2022 do listopada 2022 roku.
    

   Istotą projektu socjalnego są działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin oraz grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

   W ramach zaplanowanych form wsparcia mających również na celu rozwój, a także wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin dostępna jest następująca oferta obejmująca:

   Specjalistyczne wsparcie psychologiczne (zakres konsultacji: problemy związane
   z funkcjonowaniem rodziny, dysfunkcji w rodzinie, problemami zdrowotnymi, bezrobociem, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą, konfliktami w rodzinie, przemocą domową, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także osobom będącym w kryzysach psychicznych oraz ich rodzinom), pedagogiczne (zakres konsultacji: porady dotyczące prawidłowych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, właściwej komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów, trudności wychowawczych oraz związanych z funkcjonowaniem
   w środowisku domowym, szkolnym, grupie rówieśniczej) i prawne (zakres konsultacji: uzyskanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach w ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego, w zakresie kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego, sprawy ZUS, orzecznictwa, zabezpieczenia alimentacyjnego czy ochrony praw lokatorów), a także terapia rodzinna (indywidualna i grupowa), grupa aktywizująco-motywacyjna dla osób zagrożonych wykluczenim społecznym, grupa wsparcia aktywizująco – motywująca dla kobiet oraz wsparcie rodzinne w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez przeprowadzenie praktycznego instruktarzu dla faktycznych opiekunów w domu osoby niepełnosprawnej- zależnej.    

   Projekt „PoMoc = wiedza i wsparcie” zakłada także podniesienie jakości działania Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnych w tym szkoleń wewnętrznych zatrudnionej w nim kadry.

   WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 41 422 ZŁ

    

   CAŁKOWTY KOSZT ZADANIA: 51 778 ZŁ

    Pomagamy Zauważyć - W SOBIE MASZ SIŁĘ

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje projekt socjalny pod nazwą „Pomagamy zauważyć – W SOBIE MASZ SIŁĘ” współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w formie dotacji celowej w ramach wsparcia finansowego zadań
     i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

    Ramy czasowe projektu obejmują okres od lutego do listopada 2019 roku.

    Projekt skupia się na osobach i rodzinach, które z uwagi na posiadane problemy wymagają szczególnego wsparcia oraz interdyscyplinarnego podejścia do poszczególnych aspektów funkcjonowania na poziomie indywidualnym, rodzinnym, zdrowotnym, zawodowym – ogólnie ujmując – społecznym.

    Podejmowane w ramch projektu działania wobec beneficjentów będą ukierunkowane na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, co również wpłynie na lepsze rozeznanie potrzeb w tym zakresie. Usługi świadczone będą przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno – prawnych. Wsparciem dla tych ostatnich będzie specjalistyczne szkolenie, które prócz zagadnień związanych z samym sprawowaniem usług  będzie jednocześnie zorientowane na poprawę funkcjonowania osób zależnych
    w środowisku, tak aby mogły pozostać w nim jak najdłużej.

    Ponadto beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego (zakres wsparcia; problemy dot. funkcjonowania rodziny i jenostki w różnych wymiarach: np. przemoc i konflikty, relacje, niewydolność opiekuńczo – wychowawcza), poradnictwa pedagogicznego (zakres wsparcia; trudności wychowawcze, komunikacja z dzieckiem, relacje rodzinne) oraz konsultacji prawnych (zakres wsparcia: prawa i uprawnienia z zakresu prawapracy, rodzinnego i opiekuńczego, przemocy w rodzinie, zabezpieczenia społecznego
    w tym sporządzanie pism procesowych).

    Działania w ramach projektu ukierunkowane będą również na pracę z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu poprzez organizację grupy wsparcia oraz rodzicami we wzmocnieniu lub poprawie ich  kompetencji rodzicielskich poprzez organizację zajęć warsztatowych o nazwie „Szkoła dla rodziców”.

    Powyższy zakres wsparcia jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy osób i rodzin wpisujący się jednoczesnie  w podstawową funkcję pomocy społecznej jaką jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.  

    Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 56 981,00 zł.

    Całkowita wartość projektu: 71 227,00 zł

     Makowskie Święto Miodu

     W ramach projektu socjalnego „Razem lepiej „NIE” – zależni 2017” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim jego uczestnicy przybyli na Makowskie Święto Miodu, które odbyło się w dniu 14 października 2017 w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim.

     Uczestnicy mieli okazję obejrzenia prelekcji oraz występów scenicznych min. dziecięcej grupy baletowej, koncertu zespołu smyczkowego, zapoznania się z wyrobami kilkunastu wystawców i pszczelarzy prowadzących własne pasieki, a nawet degustacji wielu rodzajów miodu oraz wyrobów pszczelarskich. Mieli także możliwość zapoznania się z właściwościami leczniczymi miodu i jego wpływu na stan zdrowia, a także informacjami dotyczącymi hodowli pszczół. Podczas imprezy odbyła się również prezentacja sprzętu pszczelarskiego oraz pokazy metod tradycyjnego pozyskiwania miodu, zabawy i konkursy dla dzieci.

     Uczestnictwo w powyższym wydarzeniu dało uczestnikom projektu socjalnego nie tylko możliwość wyjścia z domu i integracji społecznej, ale także zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń.

     Honorowy patronat nad imprezą objął Urząd Miasta w Makowie Podhalański.

      Projekt socjalny-2017 r.

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje projekt socjalny "Razem lepiej – "NIE" zależni 2017", dla zrekrutowanej grupy beneficjentów mający na celu poprawę jakości życia osób zależnych w tym niepełnosprawnych, starszych oraz długotrwale chorych poprzez objęcie ich odpowiednio dostosowanymi do indywidualnych potrzeb formami wsparcia.

      Osoby zależne w ramach projektu mają możliwość z korzystania między innymi z takich form wsparcia jak: usługi opiekuńcze, uczestnictwo w warsztatach integracyjnych, lokalnych imprezach kulturalnych, pomoc lokalnej społeczności oraz wolontariuszy.

      Z uwagi na to, że powyższe problemy dotykają także rodzin osób zależnych, ich formalnych lub nieformalnych opiekunów w ramach projektu socjalnego także opiekunowie mają możliwość skorzystania z form wsparcia i pomocy specjalistycznej w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi.

      Formami wsparcia przewidzianymi w ramach projektu socjalnego dla opiekunów osób zależnych są między innymi: uczestnictwo w warsztatach instruktażowych, konsultacje prawne, konsultacje psychologiczne.

      Celem głównym projektu "Razem lepiej - "Nie" zależni 2017" jest podniesienie standardu świadczenia pracy socjalnej oraz usług na rzecz osób zależnych, dążących do poprawy jakości ich życia. Natomiast do celów szczegółowych projektu należy zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób zależnych, wprowadzenie pracy socjalnej oraz usług umożliwiających tym osobom godne życie w środowisku lokalnym, a także wsparcie w postaci dostępu do rehabilitacji społecznej ukierunkowanej zarówno do osób zależnych, ich rodzin i opiekunów, poprzez zdiagnozowanie potrzeb opiekunów nieformalnych oraz objęcie ich stosownym wsparciem.

      Projekt socjalny jest dodatkową formą pomocy oferowaną przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dla osób zależnych oraz opiekunów takich osób.

      Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.

      Czas realizacji projektu 1 maj 2017 - 31 grudzień 2017.

       

      Warsztaty instruktażowo – szkoleniowe dla opiekunów osób zależnych o tematyce sprawowania opieki nad osobą zależną

      W dniach 9 oraz 11 sierpnia 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zorganizował w ramach projektu „Razem lepiej „NIE” – ZALEŻNI 2017”, który realizuje przy dofinansowaniu ze środków Wojewody Małopolskiego, warsztaty instruktażowo – szkoleniowe dla opiekunów osób zależnych o tematyce sprawowania opieki nad osobą zależną. Zajęcia prowadziła dyplomowana pielęgniarka – Pani Jolanta Kubasiak. Omówione zostały zagadnienia takie jak:

      - Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej.

      - Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną.

      - Zabiegi pielęgnacyjno – higieniczne; Kąpiel chorego w łóżku.

      - Technika słania łóżka z pacjentem.

      - Zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczenia pacjenta.

      - Zasady bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjenta.

      Beneficjenci programu poza teoretycznymi warsztatami mieli możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z pielęgniarką, która pokazała w praktyce jak zajmować się osobą zależną.

                                                                             Konsultacje prawnicze

      Dnia 29 sierpnia 2017 r. w ramach projektu „Razem lepiej „NIE” – ZALEŻNI 2017” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim odbyły się konsultacje prawnicze z beneficjentami w/wym. projektu. Prawnik – Igor Głuc omawiał z opiekunami osób zależnych pojęcia dotyczące niepełnosprawności, jej stopnie i ich dokumentowanie. Ponadto omówiono takie zagadnienia jak:

      a) uprawnienia związane z posiadaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

      - z zakresu prawa pracy

      - z zakresu działalności gospodarczej

      - z zakresu usług pocztowych i abonamentu tv

      - z zakresu ułatwień podatkowych.

      b) uprawnienia związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

      c) Wybrane świadczenia związane z niepełnosprawnością.

      d) inne uprawnienia osób niepełnosprawnych.

      e) kurator osoby niepełnosprawnej.

       

      Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 56 239,00 zł.

      Całkowita wartość projektu: 66 549,00 zł

      Pobierz załącznik:

       

      MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

      Miejski Ośrodek Pomocy
      Społecznej w Makowie Podhalańskim

      ul. Rynek 11
      34-220 Maków Podhalański

      Telefon: (33) 8771 554
      Fax: (33) 8773 513
      Dni powszednie: 7.15 - 15.15

      Telefon interwencyjny 33 447 28 87

      Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.