Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A   wersja dla niedowidzącychBiuletyn informacji publicznej

Zapytanie ofertowe na udzielenie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet

MOPS.26.29.1.2023                                                              

Maków Podhalański, 31 października 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605 z późn. zm./ oraz na podstawie § 5 pkt 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kieruje zapytanie ofertowe na udzielenie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych mężczyzn i kobiet w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 36 pkt. 2 lit. i, j, art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.)


Zapytanie ofertowe

MOPS.26.10.1.2022                                                                                      

Maków Podhalański, 25.01.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 

Gmina Maków Podhalański z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3, NIP: 552 158 49 63 –

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kościuszki 1,

reprezentowany przez:

mgr Urszulę Sarnicką – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zwaną w dalszej części Zamawiającym

tel. 33/887 15 54, fax. 33/877 35 13

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129/ oraz na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim przesyła zapytanie ofertowe na poradnictwo rodzinne w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną w związku z  kontynuacją realizacji projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

 

Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85141200-1) Usługi świadczone przez pielęgniarki.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie poradnictwa rodzinnego w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez zatrudnienie pielęgniarki do przeprowadzania praktycznego instruktarzu dla faktycznych opiekunów w domu osoby niepełnosprawnej, zależnej w związku z realizacją projektu socjalnego pn. PoMOC = Wiedza i Wsparcie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość godzin zegarowych: min. 21 w trakcie trwania projektu.

Termin realizacji usługi: od lutego do lipca 2022 r., szczegółowych harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z koordynatorem projektu i dostosowany do potrzeb mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Oferent zobowiązany będzie do dojazdów własnym transportem do uczestników projektu.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z udzielonego wsparcia.

O udzielenie zamówienia mogą się starać Oferenci, którzy posiadają wykształcenie wyższe pielęgniarskie.


4Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

NA USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

 


MOPS MAKÓW PODHALAŃSKI

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Rynek 11
34-220 Maków Podhalański

Telefon: (33) 8771 554
Fax: (33) 8773 513
Dni powszednie: 7.15 - 15.15

Telefon interwencyjny 33 447 28 87

Telefon czynny jest w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim (od poniedziałku do piątku - godz. 7.15 -15.15) oraz całodobowo w Zespole Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej tel. 33 874 21 01.